0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Abana Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

RKHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ASANRLERE AİT ELEKTRİKHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin projelendirilmesi, imalatı,
montajı, montaj sorumluluğu, son kontrolü, ruhsatlandırılması (tescil), işletme ve bakımı, işletme ve bakım sorumluluğu, yenilenmesi, yıllık kontrollerine ilişkin elektrik
mühendisliği hizmetlerinin tanımlanması ve bu hizmetleri yürütecek EM’lerin görev, yetki ve sorumlulukları ile bu hizmetlerin EMO tarafından denetlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlenmektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör avan projesi: Binaya tesis edilecek olan asansörün kulanım amacına re kapasite, hız ve kullanım şekli gibi temel özelliklerin belirlenmesi için
hazırlanan projeyi,
b) Asansör elektrik tadilat projesi: Binaya tesis edilecek olan asansörün avan projede belirlenen asgari kullar dikkate alınarak nasıl yapılacağını detaylı
olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlarda yapılan değişiklikler sonucu hazırlanan projeyi,
c) Asansör elektrik uygulama projesi: Binaya tesis edilecek olan asansörün avan projede belirlenen asgari koşullar dikkate alınarak nasıl yapılacağını detaylı
olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan olan projeyi,
ç) Asansör elektrik yenileme projesi: Mevcut binada bulunan asansörün yenilenmesi amacıyla, avan projede belirlenen asgari kullar dikkate alınarak nasıl
yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayı dokümanlardan olan projeyi,
d) Asansör SMM: 4 üncü maddede tanımlanan hizmetlerden birini veya birkaçı yapabilmek için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğikümleri uyarınca kendi adına, ortak ve benzeri bir blan içerisinde
Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yapran EM'leri,
e) Asansör ücretli SMM: 4 ün maddede tanımlanan hizmetlerden birini veya birkaçı yapabilmek için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest
Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca kamu kurullarışında bir gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli ve benzeri bir bağlantı
içerisinde Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptıran EM'leri,
f) EM: Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik mühendisleri ile lisans diploması unvanı yüksek mühendis olanları,
g) EMO: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasını,
ğ) İşletme ve bakım sorumlulu: Binaya tesis edilen asansörün tasarlandığı biçimde kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bilenlerinin, fonksiyonlarını ve
venlik gereklerinin devamlılığısağlamaya yönelik işletilmesi ve bakımının slanması, işletmeye yönelik kayıpların en aza indirgenmesi konusunda tescilli büro
adına EM tarafından üstlenilen sorumluluğu,
h) İşletme ve bakım sorumlusu: Binaya tesis edilen asansörün tasarlandığı biçimde kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bilenlerinin, fonksiyonlarını ve
venlik gereklerinin devamlılığısağlamaya yönelik işletilmesi ve bakımının slanması, işletmeye yönelik kayıpların en aza indirgenmesi konusunda tescilli büro
adına sorumluluk üstlenen EM’leri,
ı) Montaj sorumluluğu: Binaya tesisi tamamlanan asansörün tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer
mevzuata, asansör avan ve uygulama projelerine, standartlara ve teknik şartnamelere, fen, sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak tesis edilmesi için tescilliro
adına ilgili idareye karşı EM tarafından üstlenilen sorumlulu,
i) Montaj sorumlusu: Proje müellifi kendisi olsun veya olmasın asansörün tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata,
asansör avan ve uygulama projelerine, standartlara ve teknik şartnamelere, fen, sağlık ve işvenliği kurallarına uygun olarak tesis edilmesi için tescilli büro adına
ilgili idareye karşı sorumlu olan EM’leri,
j) SMM: Serbest müşavir mühendisi,
k) Tescilli büro: 4 üncü maddede tanımlanan hizmetlerden birini veya birkaçıyapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescil yaptıran ve
nyesinde en az bir asansör SMM’yi ortak ve benzeri bağlantı içinde veya bir asansör ücretli SMM'yi ücretli, sözlmeli ve benzeri bağlantı içerisinde barındıran,
gerçek veya tüzel kişi ya da kurulları,
l) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
m) Yıllık kontrol: Asansörlerin, 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde
meslek odaları tarafından yetkilendirilen mühendisler tarafından gerçekltirilen kontrolleri,
ifade eder.
Asansör SMM ve asansör ücretli SMM hizmetleri
MADDE 4 (1)ıda belirtilen hizmetler bu Yönetmelik kapsamına giren asansör SMM ve asansör ücretli SMM hizmetleri olarak belirlenmiştir.
a) Asansör proje hizmetleri,
1) Asansör avan projesi,
2) Asansör elektrik uygulama projesi,
3) Asansör elektrik tadilat projesi,
4) Asansör elektrik yenileme projesi,
b) Asansör montaj sorumluluğu,
c) Asansör işletme ve bakım sorumlulu.
İlkeler
MADDE 5 (1) Asansörlere ait elektrik mühendisliği hizmetleriağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekltirilir:
a) Asansör proje hizmetleri; asansör SMM ve asansör ücretli SMM’ler tarafından hazırlanır.
b) Asansör avan projeleri; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği kümleri uyarınca “Elektrik 1 kV üs
ve 1 kV al tesisler” veya “Elektrik 1 kV altı tesisler” SMM belgesine sahip EM'ler tarafından da yapılıp imza edilebilir.
c) Asansör SMM’ler ile asansör ücretli SMM’ler asansör ile ilgisi olmayan diğer mühendislik faaliyetlerinde bulunamaz.
ç) Asansör SMM’ler yalnızca bağlantı içinde bulundukları ve tamn çalışkları bir tek tescilli büro tarafından tesis edilen asansörlere ait hizmetleri
üretebilirler. Ancak ücreti karşılığında EMO tarafından tescil edilmiş diğer asansör firmalarına asansör proje hizmetlerinden birini ve birkaçıüretebilirler.
d) Asansör ücretli SMM’ler yalnızca bağlaniçinde bulundukları ve tam gün çalıştıkları bir tek tescilli büro tarafından tesis edilen asansörlere ait proje
hizmetlerini üretebilirler. Bununşında başka asansör firmaları, yapı müteahhitleri veya yapı sahiplerinin asansörlerine ait hiçbir proje hizmetini üretemezler.
e) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM'ler bu Yönetmelikte yer alan görev, yetki ve sorumlulukları Makina Mühendisleri Odası tarafından
yetkilendirilmiş üyeleri ile birlikte yürütürler.
f) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM'ler yalnızca bağlantı içinde bulundukları ve tam gün çalışkları bir tek tescilli büro tarafından tesis edilen
asansörlere ait montaj sorumluluğu hizmetini üstlenebilir.
g) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM'ler bağlan içinde bulunulan tescilli büronun yanı sıra bka asansör firmaları tarafından tesis edilmiş asansörlere
ait işletme ve bakım sorumluluğu hizmetlerini de üstlenebilirler.
ğ) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM'ler asansör tesisinin montajı süreci ve sonrasında;
1) Tesisi gerçekltirilecek yerin imar durumu ve ruhsat eki projelerinin uygunluğunun tespit edilmesine,
2) Tesisin yerinde incelemesinin yapılarak montaja esas rölevesinin çıkartılmasına,
3) Onaylı asansör projelerine uygun olarak montajın gerçekltirilmesine,
4) Montajı tamamlanan asansörün ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde son kontrolün yapılmasına veya yaptırılmasına,
5) İlgili kurum ve kurullara nelik asansör muayene evrakları ile ruhsat dosyaların hazırlanmasına,
ilişkin olarak Makina Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş üyeler ile birlikte montaj sorumlulunu üstlenir.
h) Asansör yıllık kontrol faaliyetlerinde görev alacak EM’ler, EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında düzenlenen eğitimlere katılarak “Asansör
Denetleme, Ruhsat ve Kontrol Yetkilendirme Belgesi” almaları zorunludur.
ı) Asansör SMM ve asansör ücretli SMMler montaj sorumlulunu üstlendiği asansörlerin yıllık kontrol faaliyetlerini gerçekltiremez.
Proje harlama esasla
MADDE 6 (1) Asansörlerin projeleri hazırlanırkenağıdaki kurallara uyulur:
a) Proje kapaklarında; proje sorumluları ve bağlantı içinde bulundukları tescilli büro bilgileri, EMO ve projeyi onaylayan idarenin imza/onay bölümleri, veren
ve/veya yapı sahibine ait bilgiler, asansörün ve inşaatın teknik özellikleri, asansörün sayısı, tipi, sını, kapasitesi, hızı, kumanda cinsi, seyir mesafesi, kat ve durak
sayısı, motor gücü, asansör kabininin eni ve boyu belirtilir.
b) Asansör avan projesinin EMO mesleki denetimi sırasında mimari proje beyan edilir. Asansör elektrik uygulama, asansör elektrik yenileme ve asansör
elektrik tadilat projelerinin EMO mesleki denetimi sırasında; asansör avan projesi, yapı ruhsatı ve mimari proje beyan edilir.
c) Asansör elektrik tadilat projesi EMO mesleki denetimine sunulurken, asansör elektrik uygulama projesi ile mevcut mimari proje veya tadilatlı mimari proje
beyan edilir. Asansör elektrik tadilat projelerinin içeriği, asansör elektrik uygulama projesindeki dişiklikleri içerir.
ç) Mimari projeyi hazırlayan mimar tarafından verilen trafik hesabına esas kabul edilen ana kriterlerden EM sorumlu değildir. Ancak, bu hesap sonucu
bulunan asansör sayısı ve karakteristiğinin sorumluluğu projeyi hazırlayan EM’ye aittir.
d) Asansör avan projesi; trafik hesabını, motor gücü hesabını, gerilim düşümü hesapları, kablo kesit hesapları, asansör makine dairesi ve kuyu boşluğu
aydınlatma planı, asansör tablosu elektrik besleme hattını, makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabını, koruma ve topraklama sistemlerini, makina dairesi
yerlim planı, kuyu yerlim planını, asansör boşluğu boyuna kesitini içerir. Makina dairesi, asansör kuyusu aydınlatma ve priz hatları ile makina motor grubuna ait
asansör kuvvet tablosu, bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hatları ile beslenir. Asansör kuvvet tablosu topraklama hat bina eş potansiyel barasından ayrı
olarak çekilir.
e) Asansör elektrik uygulama projesinde;
1) Motor gücü hesabı, gerilim düşümü hesapları, kablo kesit hesapları, asansör makina dairesi ve kuyu boşluğu aydınlatma planı, asansör tablosu elektrik
besleme hattı, makina dairesi ve kuyu aydınlatma şiddeti hesabı, koruma ve topraklama sistemleri, makina dairesi yerleşim planı, kuyu yerlim pla, asansör boşluğu
boyuna kesiti bulunur.
2) Makina dairesi, asansör kuyusu aydınlatma ve priz hatları ile makina motor grubuna ait asansör kuvvet tablosu bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon
hatları ile beslenir. Asansör kuvvet tablosu topraklama hatbina eş potansiyel barasından ayrı olarak çekilir.
3) Kumanda devreleri ve prensip şemaları, dahili ve kablosuz haberlme tesisatı, acil durdurma devrelerinin kuyuda yerlimi ve bağlantıları, kat ve kapı kilit
devreleri ve sinyal kabloların bağlanları, acil durum asansörünün bina basılandırma sistemi ile bağlantısı, acil kurtarma tertibatı varsa seçimi hesabı ve
bağlantıları, asansörde kullanılan güvenlik kontaklarının bağlantıları, kademesizzlı asansörler için inverter devresi ve dokümanları ile motor bağlantı şeması, ilgili imar
ve yangın mevzua çerçevesinde tasarlanan asansörlerden acil durum jeneratörü tarafından beslenmeleri zorunlu olanların besleme devreleri, yapılması gerekiyorsa
deprem ve yangın ihbar sisteminin asansör sistemine bağlantısı, kata getirme tertibatı ve kumanda sistemine bağlantısı yer alır.
Belgelendirme
MADDE 7 (1) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM belgelerinin verilmesi, yenilenmesi ve geçersiz kılınması işlemleri, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Serbest Müşavir hendislik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince yerine getirilir.
Hizmet bedelleri ve mesleki denetim
MADDE 8 (1) Asansör SMM ve asansör ücretli SMM hizmetlerinin en az ücretlerinin belirlenmesi ve mesleki denetim uygulamaları, 9/12/2010 tarih ve 27780
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliğikümlerine göre
gerçekltirilir.
Yürlük
MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikkümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu rütür.