0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Abana Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Am
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hak Kanununun rkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığında uygulanmana dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, TBMM Başkanlığının bilgi edinme hak kapsamındaki çalışmalana ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak Kanunu ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Bük Millet Meclisi
Başkanlığı İdari Teşkila Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tamlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başvuru sahibi: Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme haknı kullanarak TBMM Başkanlığına başvuran gerçek ve zel kişileri,
b) Belge: İlgili birimlerin sahip oldukları Kanun kapsamındaki yazılı, balı veya çoğallmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup,
program, talimat, kroki, plân, film, fotraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşılarını,
c) Bilgi: İlgili birim kayıtlanda yer alan Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,
ç) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, ilgili birimce başvuru sahibine z konusu bilgi veya belgenin bir
kopyanın verilmesini, bunun mümkün olmadığı durumlarda başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almana veya içeriğini
görmesine ya da işitmesine izin verilmesini,
d) ro: Bilgi Edinme Bürosunu,
e) Genel Sekreter: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterini,
f) İlgili birim: 6253 sayılı Kanunun belirtilen hizmet birimlerini, TBMM Başkanlık Divanı Kararıyla oluşturulan birim amirlikleri ile TBMM
Başkanlığı oluruyla kurulan birimleri,
g) Kanun: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak Kanununu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Büro, İlgili Birimlerin Alacakları Tedbirler,
Bvuru Usulü ve Bvuruların İşleme Konulması
Büro
MADDE 5 (1) Bilgi edinme hakkının etkin kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Basın, Yayın
ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde bir Büro kurulur. roda yeteri kadar personel görevlendirilir.
(2) Büro, bilgi edinme başvurulayla ilgili işlemleri yapar.
(3) Büroda görevli personel, bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilere yardım olmak ve Kanun kapsamında sahip oldukla hakları
kullanabilmeleri konusunda yol göstermeklekümlür.
(4) Büro, Kanunun 30 uncu maddesi gereğince TBMM Başkanlığına yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin bir önceki yıla ait raporu
hazırlayarak, her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderir.
(5) Büro, Genel Sekreterin uygun görmesi halinde organizasyonunu, görevlerini, verilen hizmetleri, istatistiki bilgileri internet sayfa üzerinden
kamuoyunun bilgisine sunabilir.
İlgili birimlerin alacakları tedbirler
MADDE 6 (1) İlgili birimler, Büro tarandan kendilerine iletilen başvuruların takibinin yapılma, verilecek cevabın içeriğinin belirlenmesi ve
relerin izlenmesinden sorumlu asgari birer personel görevlendirir. Bu personele gerekli itim programı uygulanır. z konusu personel, kendi
birimleriyle ilgili bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bilgi ve belgelerin birer kopyası dosya düzeni içerisinde derleyerek hazır bulundurur.
(2) İlgili birimler varsa organizasyonlana, görev ve hizmetlerine ilişkin bilgileri, tanıtma veya itim amlı broşürleri ve yayınları Büroya
gönderir.
Bvuru usulü
MADDE 7 (1) Bilgi edinme başvurusu, gerçek kişiler tarafından başvuru sahibinin adı, soyadı, imza, oturma yeri veya iş adresi; zel kişiler
tarafından zel kişinin unvanı, adresi, yetkili kişinin imza ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, şahsen, belgegeçer, posta veya elektronik posta ile
yapılabilir.
(2) Elektronik posta ile yapılan başvurularda ayca, gerçek kişiler için başvuru sahibinin T.C. kimlik numara; zel kişiler için ise yetkili kişinin
yetki belgesi ve T.C. kimlik numarası aranır.
(3) Başvurular şahsen veya kanunî temsilci aracılığıyla Büroya, postayla rkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği (Bilgi
Edinmerosu) adresine, elektronik postayla TBMM Başkanlığı İnternet sitesinde yayınlanan form aracılığıyla ronun elektronik posta adresine veya
bu Yönetmeliğe ekli (1) ve (2) sayılı başvuru formları kullanılarak Büronun belgegeçer numarana yapılır.
İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
MADDE 8 (1) Bilgi edinme başvurusu, ilgili birimlerin ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunma gereken bilgi ya da belgelere ilişkin
olmalır.
(2) Konusu TBMM Kütüphanesi ve Arşivinde bulunan belgelere ilişkin olan başvurular, 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlananrkiyek Millet Meclisi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv netmeliğikümlerine göre değerlendirilir.
Bvuruların değerlendirilmesi, kabulü veleme konulması
MADDE 9 (1) Başvuru dilekçeleri veya formları, 7 nci maddedeki şartla taşıp taşımadıkla kontrol edildikten sonra Büro tarandan kabul
edilir ve evrak kayıtları yapılır.
(2) 7 nci maddede belirtilen unsurları içermeyen bvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.
(3) Büro dışındaki herhangi bir birime ulaşan ve bilgi edinme kapsamında oldu anlaşılan başvuru dilekçeleri veya formları, işleme konulmadan
roya gönderilir.
(4) Kanunda bilgi edinme hakkının istisnala olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme başvurula reddedilir; reddin gerekçesi ve buna
karşı başvurulabilecek yollar ve başvuru süreleri, başvurana ayrıca bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bvuruların Yönlendirilmesi ve Cevaplandırılması, Bilgi veya
Belgelere Erim releri ve Erim Ücretleri
Bvuruların der kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
MADDE 10 (1) İstenen bilgi veya belge, TBMM’nin faaliyet alanı dışında başka bir kurum veya kuruluşta bulunuyorsa, başvuru dilekçesi
veya formu, istenen bilgi ve belgenin bulundu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine Büro tarandan gönderilir ve durum ilgiliye onbeş iş nü
içinde bildirilir.
Bvuruların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve cevaplandırılması
MADDE 11 (1) İlgili birimler Kanun kapsamında yapılan başvuruları, bu netmelikte belirtilen hususlar dahilinde cevaplanr.
(2) Başvuruya cevap verecek birime, başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiğini belirten bir üst yazı hazırlanır; üst yazıya
başvurunun aslı, elektronik posta ile gelmişse bir çıktı eklenerek en geç iki iş günü içerisinde nderilir. Bu r yazılan hızlı bir şekilde ilgili birimlere
iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.
(3) Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak mutlaka cevaplanlır; başvuru sahibine verilen cevabın bir sureti, yazının ekleri hariç olmak
üzere ayrıcaroya gönderilir.
(4) Başvuru içeriğinin birden fazla birimi ilgilendirmesi durumunda kendisine başvuru dilekçesi veya formu gönderilen birim, diğer birimlerin görev
alanına giren bilgi ve belgeleri bu birimlerden isteyerek cevap verir.
(5) Büro tarafından başvurunun gönderildiği birim, başvuru konusunun kendi faaliyet alanına girmemesi durumunda, başvuruyu ilgili birime
göndererek roya bilgi verir.
(6) Milletvekillerine verilen cevaplar Genel Sekreter tarandan, içeriğinde tereddüt oluşan cevaplar ise bir üst makam tarafından imzalanır.
(7) Başvurulara, elektronik posta veya belgegeçerle cevap verilebileceği gibi, istenilen bilgi ve belgenin niteliğine göre yazılı olarak da cevap
verilebilir.
Bilgi veya belgelere erim süreleri
MADDE 12 (1) Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişim onbeş iş günü içinde sağlanır. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başka bir
birimden sağlanma veya başvuru içeriğinin başka kurum ve kuruluşlardan görüş alınma durumunda, bilgi veya belgeye erişim resi otuz iş nüne
çıkalır. Bu durum, gerekçeli olarak başvuru sahibine onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
Erim ücretleri
MADDE 13 (1) Erişimine imkân sağlanan bilgi veya belgelerin ilk otuz sayfasının kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret
alınmaz.
(2) Otuz sayfayı gen metin kopyaları ile CD, DVD veya video kaseti kopyalanmasını gerektiren talepler için inceleme, araştırma, kopyalama,
postalama ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesinde, Kurumda belgelerin çoğallmana ilişkin belirlenmiş ücretlendirme kriterleri ve şekli esas
alınır. Başvuru sahibi kendisine bildirilen ücreti belirtilen hesaba yar ve alın belgesini şahsen, posta, belgegeçer veya elektronik posta ile Büroya
iletir.
(3) İlgili birim, erişim sağlanacak bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve ödemenin yapılacağı yer hakkında başvuru sahibini ve Büroyu
başvuru tarihinden itibaren onbeş iş nü içinde, istenen bilgi veya belgenin, başka bir birimden sağlanma durumunda, otuz iş nü içinde bilgilendirir.
Ödemenin yapıldığına dair belgeyi alanro derhal ilgili birimi bilgilendirir. Bu bildirim onbve otuz iş günlük cevap verme resini durdurur.
(4) Başvuru sahibi, resi içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösterir belgeyi sunmadığı takdirde, talebinden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda
başvuru, ro ve ilgili birim tarafından işlemden kallır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkınınnırla, Duyuru, Denetim ve Son Hükümler
Bilgi edinme hakkının sınırları
MADDE 14 (1) Bilgi edinme hakkın kullanılması, Kanunun 15 ila 28 inci maddeleri ile bu Yönetmeliğin 2, 7, 8 ve 9 uncu maddelerindeki
rlamalara tabidir.
Denetim
MADDE 15 (1) Bilgi edinme hakkın kullanımı kapsamındaki çalışmaların zamanında ve mevzuat gereklerine uygun yülmesi reci,
Genel Sekreterlik tarafından denetlenir.
Hüküm bulunmayan haller ile uygulanacak diğer kümler
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürlüğe
konulan Bilgi Edinme Hak Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Haknda Yönetmelik hümleri uygulanır.
Yürkten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 17 (1) 1/4/2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bkanlığı Bilgi Edinme Hakkı
Uygulama netmeliğirlükten kaldılmıştır.
Yürk
MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yütme
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinirkiye Bük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
Ek-1
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
Başvuranın adı ve soyadı: *
T.C. kimlik numara:*
Yazışma adresi: *
Elektronik posta adresi:
Telefon numara:
Belgegeçer numarası:
Başvurunun cevaplanma şekli □ Posta □ Elektronik posta □ Belgeger
4982 sayılı Bilgi Edinme Hak Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bilgi veya Belge İstemi:
Açıklamalar:
1. Elektronik başvurunun işleme alınabilmesi için (*) işaretli alanlar mutlaka doldurulmalır.
2. Elektronik posta veya belgeger ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasız yazılmalıdır.
3. TBMM ile ilgili, açık, anlaşılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalır.
Ek-2
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kiler için)
zel kişinin unva:*
zel kişinin adresi:*
zel kişilik adına başvuranın T.C. kimlik
numarası:*
Elektronik posta adresi:
Telefon numara:
Belgegeçer numarası:
Başvurunun cevaplanma şekli □ Posta □ Elektronik posta □ Belgeger
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince bilgi veya belge istemim aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bilgi veya Belge İstemi:
Açıklamalar:
1. Elektronik başvurunun işleme alınabilmesi için (*) işaretli alanlar mutlaka doldurulmalır.
2. Elektronik posta veya belgeger ile cevap isteniyorsa, adres ve numara hatasız yazılmalıdır.
3.zel kişi adına başvuran kişinin yetki belgesinin bir kopyası başvuruya eklenmelidir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, belgenin
taranmış kopyası başvuru formuyla birliktenderilmelidir.
4. TBMM ile ilgili, açık, anlaşılır ve somut bir belge veya bilgi istemi olmalır.