0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Abana Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4722
Kabul Tarihi : 3/12/2001
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 8/12/2001 Sayı : 246007
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 41
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A. Geçmişe etkili olmama kuralı
Madde 1- Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî
sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun
hükümleri uygulanır.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin
hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada
yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara,
Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla, rk Medenî Kanunu hükümleri
uygulanır.
B. Geçme etkili olma
I. Kamu düzeni ve genel ahlâk
Madde 2 - Türk Medenî Kanununun kamu düzeni ve genel ahlâkı bağlamaya yönelik
kuralları, haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanır. Bu bakımdan,
eski hukukun Türk Mede Kanununa göre kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olan kuralları,
bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra hiçbir suretle uygulanmaz.
II. İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler
Madde 3 - İçerikleri tarafların istek ve iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya
kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere, bunlar Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden
önce kurulmuş olsalar bile, bu Kanun hükümleri uygulanır.
III. Kazanılmamış haklar
Madde 4 - Eski hukuk yürürlükte iken gerçekleşmiş olup da Türk Medenî Kanununun
yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış olaylara, bu Kanun hükümleri
uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kişiler Hukuku
A. Fiil ehliyeti
Madde 5 - Fiil ehliyeti, Türk Medenî Kanunundaki hükümlere tâbidir. Ancak, Türk
Medenî Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte eski hukuka göre fiil ehliyetine sahip olup da, bu
Kanuna göre sahip olamayanların ehliyetleri devam eder.
B. Gaiplik kararı
Madde 6- Türk Kanunu Medenîsi yürürlükte iken verilmiş olan gaiplik kararları, Türk
Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanuna göre verilen kararların
yarattığı sonuçları aynen doğurur. Ancak Türk Kanunu Medenîsine göre evliliğin feshinden
doğmuş bulunan sonuçlar olduğu gibi kalır.
C. Dernekler
Madde 7- Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki kurallar uyarınca
tüzel kişilik kazanan derneklerin tüzel kişiliği devam eder.
Dernekler hakkında öncelikle Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak,
kamu hukuku nitelikli özel hükümler saklıdır.
D. Vakıflar
Madde 8 - Türk Kanunu Medenîsinin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan
vakıflar hakkında yürürlükte olan özel hükümler saklı kalmaya devam eder.
Türk Kanunu Medenîsi hükümlerine göre kurulm olan vakıflara, öncelikle Türk
Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, kamu hukuku nitelikli özel hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aile Hukuku
A. Evlenme, boşanma ve evliliğin genel hükümleri
Madde 9 - Evlilin kurulması ve sona ermesi, Türk Medenî Kanunu hükümlerine bidir.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan
evlilikler, Türk Medenî Kanununa göre de geçerliliğini korur; eski hukuka göre sona ermiş
olan evlilikler, bu Kanuna göre de sona ermiş sayılır.
Eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, rk Medenî Kanunu mlerine
bidir.
Türk Medenî Kanununun evliliğin genel hükümlerine ilişkin düzenlemeleri, bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan evlilikler hakkında da geçerlidir.
B. Mal rejimleri
Madde 10 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan
eşler arasında bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu
tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal
davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Dava
boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler
uygulanır. Davanın redle sonuçlanma hâlinde eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl
içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak
üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.
Şu kadar ki eşler, yukarıdaki fıkralarda öngörülen bir yıllık süre içinde mal rejimi
sözleşmesiyle yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını kabul edebilirler.
Yukarıdaki hükümler uyarınca mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal
rejimine dönüşmesi hâlinde, Türk Kanunu Medenîsinin ilgili mal rejiminin sona ermesine
ilişkin hükümleri uygulanır.
C. Üçüncü kişilerin korunması
Madde 11 - Eşler arasında mal rejimleriyle ilgili değişiklikler sebebiyle, üçüncü
kişilerin haklarını korumaya yönelik sorumluluk hükümleri, Türk Medenî Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonraki değişiklikler hakkında da uygulanır.
D. Soybağı
Madde 12- Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan
nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanunun soybağına ilişkin hükümlerine
tâbi olurlar.
Bu çocuklar, vesayet altında bulunuyorlarsa veyetin kaldırılmasını gerektiren
sebepler bulunmadıkça en geç bir yıl içinde velâyet hükümlerine tâbi olurlar. Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce velâyetin verilmesi veya kaldırılması konusunda verilmiş olan
kararlar geçerliliğini korur.
E. Babalık davası
Madde 13 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan
babalık davaları, bu Kanun hükümlerine göre karara bağlanır.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce olumlu karara bağlanmış olan
malî sonuçlu babalık davalarında çocuğun soybağı, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanun
hükümlerine göre kurulmuş olur.
F. Evlat edinme
Madde 14 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan
evlat edinme sözleşmeleri, bütün hükümleri ile birlikte geçerliliğini korur.
G. Velâyet
Madde 15 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce velâyet konusunda
verilmiş olan kararlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da geçerliliğini korur.
H. Vesayet
Madde 16 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce atanmış olan
vasiler, görev süresi bakımından da bu Kanun hükümlerine tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Miras Hukuku
A. Mirasçılık ve mirasın geçişi
Madde 17- Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte
olan hükümlere göre belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşya Hukuku
A. Aynî haklar
Madde 18 - Eski hukuka göre kurulmuş olup da, rk Kanunu Medenîsinin yürürlükte
bulunduğu zamanda varlıkları korumuş olan ay haklar, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra da varlıklarını sürdürürler. Bu haklardan Türk Medenî Kanunu uyarınca
kurulması mkün olmayanlar, tapu tüğünün beyanlar sütununa yazılır.
B. Eşya hukuku hükümlerinin uygulanması
Madde 19 - Türk Medenî Kanununun eşya hukukuna ilişkin hükümleri, uygun
düştüğü ölçüde zabıt defterlerinin tutulduğu yerlerde de uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
A. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri
Madde 20 - Türk Medenî Kanununun yürürğe girmesinden önce işlemeye başlamış
bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, rk Kanunu Medenîsi hükümlerine
tâbi olmaya devam ederler. Ancak söz konusu süreler, Türk Medenî Kanununun belirlediği
süreden uzun ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu Kanunda belirlenen sürenin
geçmesiyle dolmuş olur.
B. Yollamalar
Madde 21 - Bu Kanunun ve Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesiyle
yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş bulunan kanunların Maddelerine, diğer mevzuat
tarafından yapılan yollamalar, o Maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış sayılır.
C. Tüzük ve yönetmelikler
Madde 22 - Türk Medenî Kanununda öngörülen tüzük ve yönetmelikler, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır ya da yürürlükteki tüzük ve
yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki
tüzük ve netmeliklerin Türk Mede Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
D. Yürürlükten kaldırılan kanun
Madde 23- 29.5.1926 tarihli ve 864 sayılı Kanunu Medenînin Sureti Mer`iyet ve Şekli
Tatbiki Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
rürlük
Madde 24- Bu Kanun Türk Medenî Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.