0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Abana Gayrimenkul Kat Malikleri Kurulu

Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan yönetim kaynaklı aksaklıklar; sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir apartman yönetimi anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise; APARTMAN YÖNETİMİ'NİN Profesyonelleştirilmesidir.
Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Yaptığımız işe büyük bir sevgiyle bağlıyız. En iyiyi başarmak, kuşkusuz en iyilerle çalışmakla mümkün.
Çözümlerimiz

Site Yönetimi

Apartman ve Site Yöneticilerinden gelen soruları derledik incelemek için Aşağıdaki alandan göz atın...
Videolarla <?=$adi?>

Hukuki Mevzuat

Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili kanunlar hakkında bilinmesi gereken herşeyi PDF formatında açabilirsiniz.
Neden Evrak Gerekiyor?

Program Videoları

Apartman Yöneticileri için hazırlamış olduğumuz aidat takip ve muhasebe programı tanıtım videolarımız.

Kolay ve Anlaşılır

Kullanıcı dostu tasarımı ve menüleri ile herkesin kolayca Kullanabileceği sade ve şık bir alt yapıya sahiptir.

Güvenilir

Sistemizde 256 Bit SSL şifreleme kullanılmaktadır. Verileriniz üçüncü kişilerle asla paylaşılmaz.

Günlük Yedekleme

Her Apartman ve site için ayrı veritabanı kullanılmaktadır ayrıca 10 dakikada bir de yedeklenmektedir.

Teknik Destek

İhtiyaç duyduğunuz her an sorularınızı cevaplamak üzere size özel müşteri Temsilciniz 7/24 yanınızda.
Abana Gayrimenkul Kat Malikleri Kurulu
Benzersiz Operasyonel Çözümlerle Apartman site Yönetim Hizmetleri Sunuyoruz

Apartman ve Site Yönetimi Nasıl Seçilir?

Apartman veya site yönetimi, apartman veya site sakinleri tarafından kendi içlerinde seçilebileceği gibi dışarıdan bir kişiyi yahut bir Apartman veya site yönetim şirketi seçmek suretiyle de oluşturulabilir. Apartmanlar bakımından iki organ vardır. Bunlar genel kurul ve yöneticidir. Ev sahiplerinin tamamı genel kurulu oluşturur. Bunun yanında bir de yönetici söz konusu olur. Yöneticiyi kat malikleri yani ev sahipleri belirler.

Apartman veya site yöneticisi atayabilmek için sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilmesi gerekmektedir. Tek kişi yönetici atanabileceği gibi 3 kişilik bir yönetim kurulu da atanabilir. Eğer söz konusu binada en az 8 bağımsız bölüm mevcutsa Apartman veya site yöneticisi atanmak zorunlu hale gelir. Yönetici yönetim planında farklı bir tarih belirtilmemiş ise bir yıl süre ile arsa payı ve sayı çoğunluğu ile atanır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa, yönetici sulh hakimince tayin olur. Yönetici yönetim planında her hangi bir engel konulmamış ise kat maliklerinden birisi, kiracı ya da dışarıdan birisi olabilir. Yönetici atanınca kat malikleri ile arasında vekalet sözleşmesi kurulmuş olur.

Toplu yapılarda yani sitelerde ise yönetim bakımından üç unsur söz konusudur. Bunlar; kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu, yönetici ve denetçilerden oluşur. Apartman ve Sitelerde de yönetimin belirlenmesi genel olarak aynı esaslara göre yapılır. Bu saydığımız organlar her blok için ayrı ayrı söz konusudur.

Yönetici vekil gibi sorumlu olduğu için de yönetim planında farklı bir zaman yoksa yılda bir kere hesap vermek zorundadır. Yine yönetici ile kat malikleri arasındaki vekalet ilişkisi uyarınca yönetici, vekilin haiz olduğu hakları da haizdir. Yönetici her zaman istifa edebileceği gibi her zaman da azledilebilir. Haksız azledilirse bu bir tazminat sorumluluğuna yol açabilir.

Apartman ve site yönetimleri belirttiğimiz üzere dışarıdan profesyonel olarak alınabilmektedir. Eğer bu şekilde dışarıdan alınan bir hizmet söz konusu ise bu şirketin veya kişilerin muhakkak hukuki bir destek alıp almadıkları kontrol edilmelidir. Çünkü yönetimin bu şekilde dışarıdan alınıyor olması işleyişin düzenli olması adına yapılır. Bu gibi meselelerde hukuki yardım olmaksızın sorun yaşamamak neredeyse mümkün olmaz. Site yönetimi hizmeti veren kuruluşlar da aynı şekilde deneyim sahibi bir avukatın hukuki desteğine başvurmalıdır.

Apartman Site Yönetimi Ne sıklıkla Kurulur?

Apartman site yönetimi kat maliklerinin her sene bir kere yaptığı olağan toplantıda belirlenir. Eski yönetimin tekrar seçilmesi mümkündür. Bunun için azami bir sınır da yoktur. Sürekli aynı kişinin yöneticiliği de mümkün olabilir. Olağanüstü toplantılar yapılarak yöneticinin görevden alınması mümkündür. Ancak bu yapılırken Kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planındaki kurallara ve görevden alma nedenlerine dikkat etmek gerekir. Yöneticiden vekalet görevi alındığı için haksız görevden alma durumunda tazminat ödeme borcu doğabilir. Benzer şekilde yönetici de görevi bırakabilir. Bütün bu durumlarda yeniden yönetici seçimine gidilir.

Apartman site yönetim seçiminde anlaşma sağlanamazssa ne olur?

Apartman site yönetimi seçimi Olağan veya Olağanüstü Toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile belirlenir. eğer sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamayıp da yönetici seçilemezse kat maliklerinden birisi veya tamamı sulh hakimine başvurarak bir yönetici atanmasını talep edebilir. Böyle bir durumda hakim diğer malikleri de dinleyerek içeriden veya dışarıdan bir yönetici atar. Kat malikleri haklı bir neden olmaksızın 6 ay boyunca bu yöneticiyi değiştirme hak ve imkanına sahip değildir. Ancak ortada haklı bir neden varsa bu durumda gene sulh hakimine giderek değişim için onay almalıdırlar.

Kat Maliklerinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda ve mevzuatın diğer kısımlarında dağınık olarak mevcuttur. Bu hak ve yükümlülükleri genel olarak şu şekilde saymamız mümkündür

 • Öncelikle her bir kat maliki mülkiyet hakkı dolayısıyla mülkiyetin sağladığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.
 • Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerinde (asansör, merdiven, çardak, park alanı vb.) arsa payları oranında paylı maliktirler. Bütün bu ortak alanlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Aksine sözleşme yoksa bu yararlanma arsa payları oranındadır.
 • Kat malikleri yukarıda genel olarak bahsettiğimiz toplantıları yöneticiden talep etme hakkına sahiptir. Arsa payları oranında bu toplantılarda oy hakkına sahiptirler. Ayrıca her biri sulh hakiminden belirli müdahalelerin yapılmasını istemeye yetkilidir.
 • Kat malikleri bina içerisinde kendilerine ait yerleri yahut ortak yerleri kullanırken birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde hareket etme ve komşuluk kurallarına uygun hareket etmek durumundadır.
 • Kat malikleri anataşınmazın bakımını ve mimari durumunu korumakla yükümlüdür. Ayrıca kat malikleri bütün maliklerin ⅘’inin yazılı rızasını almadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım veya tesis yapamaz. Ancak ilgili onarım bina için büyük önem taşıyorsa ve söz konusu bozukluk anataşınmaza zarar  veriyorsa diğer maliklerin rızası aranmaz.
 • Kat malikleri kendi bölümünde istediği işlemi yapabilir ancak yapacağı işlem anataşınmaza zarar verebilecek nitelikteyse bunu kendi başına yapamaz.
 • Her kat maliki anataşınmaza kusuru ile verdiği zararlardan sorumlu olur.
 • Kat maliklerinden her birisi kapıcı ve diğer apartman görevlilerinin giderlerine eşit olarak katlanmak durumundadır. Anataşınmazın sigorta primi ödemeleri, ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları, varsa yöneticiye ödenen aylık, ortak tesislerin giderleri vb. giderler de aksi öngörülmedikçe eşit karşılanacak giderler arasında yer alır. Kat maliki bu ortak yerleri kullanmadığını iddia ederek ödeme yapmaktan kaçınamaz. Yani birinci katta oturan kişi asansör kullanmadığı iddiasıyla asansör giderlerine katılmamazlık yapamaz.
 • Binadaki tamirat gerektiren ortak alanın tamiri için giderler bütün maliklerce karşılanır ancak eğer bu arıza maliklerden birisinin kusuruyla ortaya çıkmışsa gene bunu malikler ortaklaşa öder. Böyle bir durumda diğer malikler kusuru olan malike rücu eder.

Apartman Site Yönetiminde Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Apartman site Yöneticisinin görevlerini genel olarak saymakta fayda görüyoruz. Yöneticinin görevleri ile ilgili olarak yönetim planında aksine hüküm bulunmadıkça yönetici şu işleri yapmakla yükümlüdür:

 • Kat maliklerinin toplantıda aldıkları kararları uygulama
 • Ana taşınmazın amacına uygun şekilde kullanılması ve korunması ile birlikte bakım ve onarımı ile ilgili tedbirleri alma
 • Ana gayrimenkulün sigorta işlerinin takibi
 • Ana taşınmazın giderlerinin karşılanması amacıyla aidat veya ne sıklıkla toplanıyorsa bu parayı kat maliklerinden toplama
 • Ana taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatları, kat maliklerini temsilen kabul etme
 • Ana taşınmaza karşı görev ve sorumlulukuklarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava açma ve icra takibi yapma işleri
 • Topladığı paraları muteber bir bankada açtığı hesaba kendi adına fakat kat malikleri hesabına yatırma
 • Gerektiği zaman kat maliklerini toplantıya çağırma
 • Asansörlerin düzenli bakım ve gerekli tedbirlerini takip etme
 • Anataşınmazla ilgili bütün gelir ve gider kalemlerini tek tek ayrıntılı olarak tutma
 • Kat maliklerinin toplantılarında aldıkları karar ve protokolleri, ihtar ve tebligatları ve yaptığı bütün giderleri bir deftere yazmakla yükümlüdür. Bu defter kat maliklerinin imzasını ve noter mührünü taşımak durumundadır. Her takvim yılının bitimini takiben 1 aylık süre içerisinde noter tarafından mühürlenip kapatılması gereken bir defterdir. Bu yükümlülüklerine uymayan yönetici hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Apartman Site Yönetiminde Yöneticinin Hakları Nelerdir?

Apartman site Yöneticisinin haklarını genel olarak saymakta fayda görüyoruz.

 • Yönetici kural olarak vekalet sözleşmesindeki vekil haklarına sahiptir.
 • Kat malikleri, yöneticinin uyarı ve ihtarlarına rağmen kendilerine düşen borçları yerine getirmiyorsa yönetici hiçbir konuda sorumlu tutulamaz ve yöneticiliği bırakarak bu yüzden uğradığı zararı kat maliklerinden talep edebilir.
 • Yönetici, ücret ile ilgili yönetim planında yahut yapılan anlaşmada kendisine bir ücret verileceği belirtilmemiş olsa dahi kat maliklerinden Kat Mülkiyeti Kanunu m. 40 hükmü uyarınca uygun bir ücret isteyebilir.
 • Yönetici eğer kat maliklerinden birisi ise kat malikleri toplantısında yöneticinin giderlere katılıp katılmayacağı belirlenir. Eğer bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa yönetici ortak giderlerden normalde kendi payına düşenin yarısını ödemekle yükümlü olur.

Apartman site yöneticisinin Denetlenmesi?

Yönetici, kat maliklerine senede bir defa belirli bir tarihte hesap vermek zorundadır. Kat malikleri kurulu dediğimiz toplantıda, senenin yönetim planında yazan bir gününde yahut böyle bir tarih yazmıyorsa her takvim yılının birinci ayı içinde gelir ve gidere ilişkin kat maliklerine hesap verir. Bu belirttiğimiz zamanın haricinde kat maliklerinin yarısının istemesi durumunda yönetici gene gelir gidere ilişkin hesap vermek zorundadır.

Kat malikleri yöneticinin yönetim görevi ile ilgili fiillerini devamlı olarak denetleyebilir. Haklı bir sebebin ortaya çıkması durumunda yöneticiyi değiştirebilir. Hesap kitap işlerinin denetimi ile ilgili yönetim planında bir zamanlama yapılmamışsa (ki genelde yapılmaz) her üç ayda bir denetleme yapılır. Ancak gene önemli bir durumun varlığı halinde bu hesap denetimi her zaman yapılabilir.

Tüm bunların yanında kat malikleri kurulu kendi aralarından bir denetçi seçebilir yahut üç kişilik bir denetim kurulu oluşturulabilir. Bu denetçi veya denetim kurulu sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Bu denetçi veya denetim kurulu binanın yönetimi ile ilgili faaliyetlerin hukuka ve yönetim planına uygunluğunu denetler. Denetçiler, denetim faaliyeti sonucunda bir rapor hazırlar ve bu raporu notere onaylatarak birer nüshasını taahhütlü şekilde her bir kat malikine gönderir. Bu işlem her sene takvim yılının ilk ayında gerçekleştirilmek zorundadır.

Kat Malikleri Kurulu ve Karar Oylamaları

Yönetici, kat maliklerine senede bir defa belirli bir tarihte hesap vermek zorundadır. Kat malikleri kurulu dediğimiz toplantıda, senenin yönetim planında yazan bir gününde yahut böyle bir tarih yazmıyorsa her takvim yılının birinci ayı içinde gelir ve gidere ilişkin kat maliklerine hesap verir. Bu belirttiğimiz zamanın haricinde kat maliklerinin yarısının istemesi durumunda yönetici gene gelir gidere ilişkin hesap vermek zorundadır.

Kat malikleri kurulu, adı üzerinde ana taşınmazın içindeki bütün maliklerden oluşan kuruldur. Apartman toplantısı yapılıp da bütün malikler çağrıldığı zaman esasen kat malikleri kurulu toplanmış olur. Esasen kat malikleri kurulunun diğer adı da genel kuruldur. Yönetim ile ilgili gerekli tüm kararları alır. Emredici hükümlere ve yönetim planına uymak zorundadır. Yöneticiyi seçer. Ana taşınmazın kullanılmasıyla veya yönetimiyle ilgili kat malikleri ile yönetici veya denetçi arasında çıkabilecek sorunları çözer.

Genel kurul olağan olarak yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü toplantı da söz konusu olabilir. Olağanüstü toplantı için yönetici, denetçi ya da kat maliklerinin üçte birinin talebi gereklidir. Eğer yönetim planında bir toplantı tarihi yoksa toplantı tarihi en az 15 gün önceden tüm kat maliklerine bildirilmesi lazımdır. Toplantı yetersayısı olmadığı için birinci toplantı yapılamazsa, 15 gün içinde ikinci toplantının yapılacağının belirtilmesi lazımdır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı yeter sayısı çift ekseriyetlidir. Yani sayı ve arsa payı çoğunluğudur. Birden fazla bağımsız bölümü olan kişi her bir bağımsız bölüm için (toplantı yeter sayısı bakımından) ayrı bir kişi sayılır. 6 dairesi olan kişi toplantıya gelmişse, 6 malik toplantıya gelmiş gibi kabul edilir.

Oy yeter sayısına, toplantı yeter sayısı gibi arsa ve arsa payı çoğunluğu diyemiyoruz. Burada önemli olan, görüşülecek konudur. Bir kişinin birden fazla bağımsız bölümü olsa bile onun kullanacağı toplam oy sayısı tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Kat maliki oyunu bizzat kullanmak zorunda değildir. Temsilci vasıtasıyla da kullanabilir. Burada da sınırlama var, kırk veya daha fazla kişinin kat mülkiyeti varsa bir kişi en fazla 2 kişiyi temsil edebilir. Karara katılmayan kişi kararın iptali için dava açabilir.

Apartman Site Yönetiminde Oy Birliği Aranan Durumlar Nelerdir?

 • Meskenin daha sonradan eğlence, toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan galeri haline getirilmesi için oybirliği aranır.
 • Ana taşınmazın tamamının bölünmesi, bölünen kısmın başkasına devri, ana taşınmazla ilgili tasarruf işlemleri için oybirliği aranır.
 • Ana yapının çatısının, dış duvarlarının reklam için kiralanması için oy birliği aranır.
 • Ana taşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi için yine oybirliği aranır.
Apartman Site Yönetiminde ⅘ çoğunluk Aranan Durum Nedir?
 • Maliklerin ⅘’inin oyu aranan durum yönetim planında yapılacak değişiklikler durumudur.

Apartman Site Yönetiminde Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Aranan Durumlar Nelerdir?

 • Ortak yerden faydalanmayı daha elverişli daha düzgün bir hale getirmek için değişiklik yapılmak isteniyorsa sayı ve arsa payı çoğunluğu aranmıştır. Mesela yüzme havuzu yapılması, asansör yapılması gibi. Bu yapılacak olanlar lüks ise bunların masrafları sadece bunları isteyen kat maliklerinden alınır. Bunlardan faydalanmayacak olan kat maliklerinin bunlara katılması gerekmez.
 • Yönetici atanması için de sayı ve arsa payı çoğunluğu aranıyor.
 • Merkezi ısıtma sisteminin ferdi sisteme dönüştürülmesi bakımından toplam alan 12000 metre kareden düşük ise oy çokluğu, yüksek ise oy birliği aranır.

Apartman Site Yönetimi Planı?

Ana gayrimenkulun ne şekilde yönetildiği, kullanım amacı ve kullanım şeklini, yönetici ve denetçilerin ücret hakları ve yönetim ile ilgili diğer önemli meselelerin yer aldığı belgedir. Yönetim planı en başta oybirliği ile düzenlenir sonra taraflar değiştirmek isterlerse kat maliklerinin beşte dört çoğunluğu ile bunu değiştirebilirler.

Yönetim, sadece o an orada oturanlara karşı değil külli ve cüz’i haleflere karşı da ileri sürülebilir. Ama beyanlar sütununda belirtilmemişse külli ve cüz’i halefler bakımından geçerli olmayabilir.

Bir bağımsız bölüm maliki en başta haklı sebebi olmaksızın yönetim planını imzalıyorsa ya da sonra gerekli değişim olmasına rağmen imzalamıyorsa, bu imzalamama hakkın kötüye kullanılması anlamına geliyorsa hakimden müdahale etmesi istenir. Hakim o malikin yönetim planını en baştan imzalamamasını veya sonra değişim için izin vermemesini hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirirse o kat malikinin imzası yerine geçecek bir karar verir.

Apartman Site Toplu Yapılarda Yönetim Organları Nelerdir?

 • Kat Malikleri Kurulu
 • Temsilciler Kurulu
 • Yönetici ve Denetçiler
Kat malikleri kurulu en az 2 en fazla 3 tanedir. Toplu yapı bir parselde olabileceği gibi birden fazla parsel üzerinde de söz konusu olabilir. Eğer bir parselde ise blok kat malikleri kurulu vardır. Apartman şeklinde dikilmiş her yapıya blok denir. Her bir blokun kendi kat malikleri kurulu vardır. Blok kat malikleri kurulu tüm toplu yapılarda vardır. Blok olmayan toplu yapı söz konusu ise mesela villalardan oluşuyorsa blok olmayan kat malikleri kurulu vardır. Hem bloklar hem de blok dışındaki yapılar varsa ikisinden de oluşan kurullar olmak zorundadır.

Bir blokun ya da blok olmayan bir bölümün yönetimi için öncelikle kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu ve yönetici ve denetçi seçilir. Bunların seçilme amacı bloktaki veya villalardaki ortak yerlerin yönetimi içindir. Ya bir parsel üzerinde birden fazla bina vardır ya da iki veya daha fazla parsel üzerinde yapı yapılmıştır. Böyle olması durumunda ada kat malikleri kurulunun olması gerekir. Ada kat maliklerinde de bağımsız bölüm bulunan her parsel kendi yöneticisini seçer.

Bir blokun ortak yeri blok kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu, yönetici ve denetçi tarafından yönetilir. Blok kat malikleri kurulu zorunludur. Temsilciler kurulu zorunlu değildir ama yapılabilir. Blok yöneticisi ve denetçisi zorunludur. Ada kat malikleri kurulu için, ada kat malikleri birden fazla parsel varsa zorunlu organdır. Temsilciler kurulu da ada kat malikleri kurulu gibi zorunludur. Ama yönetici ve denetçi zorunlu değildir. İstenirse atanır.

Bir bloku ilgilendiren gidere o blokta oturanlar katılır. Blok niteliğinde olmayan giderlere ise blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm malikleri katılır. Toplu yapının tamamını ilgilendiriyorsa gider, toplu yapıdaki tüm kat malikleri giderlere katılır.

Apartman Site Yönetimi Nedir?

Yönetim yeterli olmayan kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimidir.Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartmanların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.İnsanların en kutsal yaşam alanları olan ikamet ettikleri binalar, sağlıklı yönetilebildiği sürece huzur ve mutluluk verir.

Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunlar zinciri ile bağlıyız.

 • Anayasa
 • Yönetmelik ve kararnameler
 • Yargıtay içtihatları.
 • Özel sözleşmeler.
 • Örf ve adetler.
 • Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)
Nasıl kanunlar anayasaya aykırı olamazsa,yönetmelikler,özel anlaşmalar kanunlar ve anayasaya aykırı olamazlar. Yönetimin Değişmesi: Yönetimler değişse de Hizmetin kalitesi ve devamlılığı esastır bu nedenle yöneticinin elinde yöneteceği bina ile ilgili birçok bilgi ve kaynak gereklidir.

 1. Yönetim planı
 2. Binayı kullananlar hakkında bilgi(mal sahipleri, adresler vs)
 3. Binada çalışan personel hakkında yeterli bilgi
 4. Bina teknik ekipmanın bakım tarihçesi (asansörler vs)
 5. Bina demirbaşları ve kimlere zimmetli olduğu
 6. Binanın fiziki durumunun tesbiti
 7. Binanın hukuki durumunun tesbiti.
 8. bu liste değişik tesisler için uzar gider.

İyi Bir Apartman Site Yöneticisi Olmak İçin Bilinmesi gereken bazı maddeleri sıraladık?

 1. Yönettiğiniz tesisin özelliklerini çok iyi bilmelisiniz
 2. İleriye yönelik doğru öngörüleriniz olmalı (bütçe tahminleri vs)
 3. Planlı programlı ve teknolojiden istifade etmelisiniz.(bilgisayar vs)
 4. Güleryüzlü ancak kuralları kesin olarak uygulayan biri olmalısınız.
 5. Hukuk, Muhasebe ve Halkla ilişkiler bilmelisiniz.
 6. Düzenli ve anlaşılabilir kayıtlarınız (datanız) olmalı.

Farklıyız; Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı!

olarak sizleri de bu ayrıcalıklı dünyaya davet ediyoruz.


Bizim Site Yönetimi
Site ve Apartman yönetim ihtiyaçlarınız için

Paketlerimiz Vade periyodu Yıllık Hediye Sms Bölüm Birim Fiyatı
008 - 099 Bağımsız Bölüm Aylık   SMS  ₺
100 - 299 Bağımsız Bölüm Aylık   SMS  ₺
300 - 599 Bağımsız Bölüm Aylık   SMS  ₺
600 - 999 Bağımsız Bölüm Aylık   SMS  ₺
999   +++ Bağımsız Bölüm Aylık   SMS  ₺
Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Ön Ödemeli SMS Fiyat Listesi

1.000 SMS

35,00 ₺

3.000 SMS

100,00 ₺

5.000 SMS

150,00 ₺

10.000 SMS

300,00 ₺

25.000 SMS

750,00 ₺

50.000 SMS

1500,00 ₺