0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana İş Kanunu , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana İş Kanunu

Abana İş Kanunu ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

6501
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 3071
Kabul Tarihi : 1/11/1984
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1984 Sayı : 18571
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 64
Amaç:
Madde 1 (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.)
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma
biçimini düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 (Değişik: 2/1/2003-4778/24 md.)
Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî
makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar.
Dilekçe hakkı:
Madde 3 Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet
Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
(Ek: 2/1/2003-4778/25 md.)Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin
Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.
Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:
Madde 4 (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-
soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
Gönderilen makamda hata:
Madde 5 Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili
idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.
İncelenemeyecek dilekçeler:
Madde 6 Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
İncelenemezler.
6502
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Madde 7 (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.)
Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri
konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe
sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca
bildirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:
Madde 8 (Değişik: 2/1/2003-4778/28 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması
altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca
gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye yük Millet
Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.
(Ek fıkra: 1/12/2011-6253/41 md.) Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi
almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Bu
yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari
denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kaldırılan hüküm:
Madde 9 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye yük Millet Meclisine Dilekçe ile
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 (3071 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için
numaralandırılmıştır.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşlarının
Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının
Düzenlenmesine Dair Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
Yürürlük:
Madde 10 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 11 Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.
6502-1
3071 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 3071 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
_________ _______________________________________________________ ____________
4778 11/1/2003
6253 8 18/12/2011