0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Abana İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLARA DAİR TEBLİĞ
(SGM: 2017/18)
Am
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği
(2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asanrlerin tasarım recine ilişkin usul ve esasla belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ( 1) Bu Tebliğ, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin
tasarımı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ;
a) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracan Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanma ve Uygulanmana Dair Kanuna,
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve revleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye,
ç) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tamlar
MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asanr: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla ı yapan lavuzlar boyunca
hareket eden bir taşı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayanlavuzlar üzerinde olmasa da
hareket eden kaldırma tertibatını,
b) Asansör avan projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amayla monte edilecek olan asansön
kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makina dairesi, asansör kuyusu, taşıyı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet
hesapla, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla elektrik
mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarandan müştereken hazırlanan projeyi,
c) Asansör uygulama projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan
projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasam sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile
hesaplamalardan oluşan ve elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken
hazırlanan mekanik tesisat projesini,
ç) Asansör monte eden: Asanrün tasamından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya
zel kişiyi,
d) Asanr yap: Asansön monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden
yapı sahibini veya bina sorumlusunu,
e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıylazenli olarak bakımı, periyodik kontrolü
ve onarımını yaprmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralanda seçeceği veya dışadan yetki vereci
kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı
binalarda/yapılarda sorumlu yetkiliyi,
g) Mevcut yapı/bina: Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapı kullanma izni alan yapıyı/binayı,
ğ) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme nünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaplacak olan
muayeneyi,
h) Piyasaya arz: Asanrün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımın sağlanma,
ı) Ruhsat makamı: Belediyeleri veya belediye rları dışında kalan alanlardaki binalar/yapılar için valilikleri veya ilgili
mevzuat çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşları,
i) Yetkili mühendis: Asansörlere yönelik olarak proje, montaj, tadilat, bakım, standartlar ve ilgili mevzuat üzerine mesleki
yeterliliği, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve ilgili diğer mevzuat gereklilikleri çerçevesinde belgelendirilen mühendisi,
j) netmelik: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’ni,
k) Tescil: Asansön resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt alna alınmasını,
l) Trafik hesabı: Yapının/binanın kullanım amana göre tasarlanacak olan asansör sayısı ile birlikte, her bir asansörün beyan
hızının, beyankünün ve kumanda türünün belirlenmesi için yapılan işlemi,
ifade eder.
Trafik hesa
MADDE 5 (1) Asansör yap veya bina sorumlusunca, yapının/binanın özelliğine, kullanım amana ve şartlarına
uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptılır.
(2) Trafik hesabı ile yapıdaki/binadaki asanr sayı belirlenir.
(3) Trafik hesabı yetkili mühendis tarafından yapılır.
(4) Trafik hesabı için asansön bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir resi ile katta/durakta bekleyecek olan insan sayı
gibi bilgiler, asansör yaptıcı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulur.
(5) Yapılan trafik hesabında elde edilen bilgilerin tamamının avan projede yer alma asansör monte eden tarafından sağlanır.
(6) İlk kez tasarlanan kamu yapılarına/binalana yönelik yapılacak olan resmî alımlardan önce, ilgili kamu kurum veya
kuruluşu tarafından trafik hesabı yetkili mühendise yaptılır ve asansör sayı belirlenir.
(7) Mevcut yapıda/binadanetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için trafik hesabı yapılmaz.
Sözleşme
MADDE 6 (1) Trafik hesabı yaplktan sonra Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için asansör
yapsı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında proje ve montaj zleşmesi yapılır.
(2) Asansör yaptı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında yapılacak olan sözleşme, konu ile ilgili olacak iş
ve işlemlerin kimler tarafından yapılacağına ve/veya yaptılacına dair bün detayları içerir. Ayca z konusu sözlmede bahse
konu iş ve işlemler için esas alınan ilgili mevzuat ve uyumlaştılmış standart/standartlar belirtilir.
Asansör avan projesi
MADDE 7 (1) Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayına re, her bir asanr için asansör
yapsı veya bina sorumlusu ilezleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. İlgili mevzuat ve
uyumlaştılmış standart/standartlar avan projede belirtilir.
(2) Avan proje ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili
mühendislerce müştereken hazırlanır. Avan projede aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Asansör yaptıcına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının
bağlı bulundu ruhsat makamına ait bilgiler,
b) Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayı, tahrik , kumanda sistemi, durak adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, beyan
yükü, taşıyı/kabin boyutları, makina/makara dairesinin yeri ve boyutla, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen yük hesabı,
topraklama ve kablo kesit hesapla, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağım tablosundan ay kolon hattı ve aydınlatma
linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı,
c) Asanr kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi
yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.
(3) Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve
ıslak imzala yer alır.
(4) Avan proje, asanr monte eden tarandan bina yapna veya bina yap adına hareket eden yapı/bina
tasarım mimara, mimari proje hazırlanmadan önce sunulur.
(5) Yapı/bina tasarım mimar kendisine sunulan avan projede/projelerinde belirtilen gereklilikleri, yapacağı yapı/bina
tasarımında dikkate alır.
(6) Kamu yapılanın/binalarının dışında avan proje ruhsat makamı tarandan onaylanmaz.
(7) Mevcut yapıda/binadanetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için avan proje hazırlanmaz.
Asansör uygulama projesi
MADDE 8 (1) Yapı/bina tasamının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asanr uygulama projesi bina yap
ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
(2) Asansör uygulama projesinin hazırlanmanda avan projede belirtilen gereklilikler esas alır. Ancak yapı/bina
tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kıtlamalara ilişkin değişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi
asansör monte eden tarafından sağlanır.
(3) Asansör uygulama projesi, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan
yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır.
(4) Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numarala, sicil
numarala ve ıslak imzaları yer alır.
(5) Asansör uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asanr monte eden tarafından ruhsat makamına
sunulur. Ulusal imar mevzuatı gereği kamu yapılanda/binalanda avan proje onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin
ruhsat makamınca onayı aranmaz.
(6) Ruhsat makamı tarandan kontrol edilerek onaylanan asansör uygulama projesine uygun montaj ve imalat asansör monte
eden tarandan yerine getirilir.
Proje hazırlama esasları
MADDE 9 (1) Avan ve/veya asanr uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili mühendisler, Yönetmelikte yer alan
temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destekleyen ilgili uyumlaştılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat
gerekliliklerini esas alır.
İdari yaptırımlar
MADDE 10 (1) Bakanlık, bu Tebliğ kümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edilmesi durumunda, 4703 sayılı
Kanuna göre idari yapm uygular.
(2) Bakanlık, bu Tebliğ hümlerinin asanr yap ve/veya yapı/bina tasarım mimar tarandan ihlal edilmesi
durumunda, 1705 sayılı Kanuna göre idari yapm uygular.
Uyumlaştırılş standart geçi
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Asansör monte eden ile asansör yap arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1
+A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için venlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017
tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asanr avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017
tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart
gereklilikleri aranmaz.
(2) (Ek:RG-5/12/2017-30261)
(1)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca/kamu iktisadi teşebbüslerince 1/9/2017 tarihine kadar
asansörler için TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre
hazırlanan ihale şartnameleri ve bu şartnamelere göre imzalanan zleşmeler kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik
kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.
(3) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun
olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlanda
yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.
(4) (Ek:RG-21/5/2018-30427) Bu maddenin birinci ve ikinci kralarında belirtilen şartla sağlayan asansörlerin tescilinde,
ilgili standarda af yapılarak onaylanmış kuruluşlar tarandan zenlenen ve yürürlük tarihi geçmemiş olan uygunluk
belgeleri/sertifikala veya raporlar ilgili ruhsat makamı tarafından kabul edilir.
Yürk
MADDE 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürlüğe girer.
Yütme
MADDE 12 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanır.
___________________
(1) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Teblin geçici 1 inci maddesine ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkra
buna göre tesell ettirilmiştir.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sası
14/6/2017 30096
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebllerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sası
1. 5/12/2017 30261
2. 21/5/2018 30427
3.