0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Abana İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında
insanların maruz kalacağı, binalanşından veya içinden kaynaklanan gürüllerin, kişilerin huzur ve sünuna, beden ve ruh
sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve
işletim bakımından uyulacak kurallan belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan rları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve
özel her rlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı
güller gibi dış çevre güllerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk lleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis
ekipmanlarının gülleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol alna alınmana nelik önlemlere ilişkin temel
kuralla kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine re işletme ve
tesislere verilecek çevre izin veya lisans belgesi kapsamında binaların içinderültü kirliliği değerlendirmesi yapılma, işletmelerin
denetlenmesi ve her türlü idari yaptım uygulamaları,
b) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlan Gül ile İlgili Risklerden Korunmalana
Dair Yönetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlan Titreşimle İlgili Risklerden
Korunmalana Dair netmelik hükümlerine göre yapılan uygulamala,
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gülyle ilgili
uygulamala,
ç) Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi özel kullanımların salon akustiği tasarımı konuları ve hesaplarını,
kapsamaz.
(3) Bu Yönetmelik hümleri; iyileştirme ve yenileme nedeniyle mevcut yapılardan, Yönetmeliğin yürlüğe girmesinden
sonra, kullanım amacı smen veya tamamen değiştirilmek istenen bina ve tesislerin değerlendirilmesinde ve esaslı onarım ve
tadilat projelerinde de uygulanır.
(4) Korunması gerekli külr varlığı olarak tescil edilen binalarda gerekli yapısal önlemler,lr Varlıklanı Koruma lge
Kurulunun göşü alınarak binanın özelliğini etkilemeyecek biçimde uygular.
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ve yeni yapılacak veya yaplacak yapı, bina ve tesislerin gülden korunmana
ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca; ceza infaz kurumu olarak kullanılan yapı, bina ve tesislerin rülden
korunmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir.
(6) Mevcut kamu binalarında, gülnün önlenmesi bakımından gerekli ölçüm ve testlerin yapılmandan ve akustik
koşullan iyileştirilmesinden, sağlanacak ses yalım düzeyinin belirlenmesinden, bu Yönetmelik kümleri ve asgari yalım
düzeyleri esas alınarak yetkili idaresi sorumludur.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 ünmaddesi, 29/6/2011 tarihli ve
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Teşkilat ve revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci
maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 38 inci ve 40 ın maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte gen;
a) A - ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA): İnsan işitme sisteminin düşük basınçlı seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve
yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gülden olan etkilenmeyi belirleyen ve gül kontrolünde yaygın olarak
kullanılan A-ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı bir ses düzeyi birimini,
b) Ağırlıklı darbe sesi yalımı iyileştirme indeksi (ΔL
w
): 1/3 oktav bantlarda belirlenen darbe sesi yalımı iyileştirme indeksi
ΔL’nin bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,
c) Ağırlıklı ses azaltma indeksleri (R
w
, R'
w
): Yapı elemanlan yalım performanslanı belirtmek üzere elemanın ses
azaltım indeks veya görünür ses azalm indeksi değerlerinden, bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalım
göstergelerini,
ç) Ağırlıklı ses azaltma iyileştirme indeksi (ΔR
w
):1/3 oktav bantlarda belirlenen ses azaltma iyileştirme indeksi ΔR’nin, bir
referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,
d) Ag
ırlıklı ses yutuculuk kat sayı
w
): Ses yutuculunun frekansa bağlı değerlerinin, bir referans eğri kullanılarak elde
edilen tek sayılı değerini,
e) Ağırlıklı standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D
2m,nT,w
): Cephenin 2 metre önünde mevcut trafik gül veya özel
bir ses verici kaynak yardımıyla ölçülen ses basızeyi ile alı odadaki ses basızeyi arandaki farkın, alıcı odasındaki
reverberasyon süresine görezeltilmiş değerinden bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalımstergesini,
f) Ağırlıklı standardize edilmiş darbe sesi basınç zeyi (L'
nT,w
): Alan ölçümlerinde alı odanda ölçülmüş ve hesaplanmış
darbe sesi banç düzeyinin, alı odasının reverberasyon resine bağlı bir düzeltme terimi kullanılarak azallmış spektral
değerinden bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalım göstergesini,
g) Ağırlıklı standardize edilmiş zey farkı (D
nT,w
):Bitişik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynağı tarandan
üretilen hava doğuşlu sesin her iki odada oluşturduğu ses basızeylerinin yer ve zaman ortalamala arasındaki farkın, alıcı
odanın reverberasyon resine görezeltilerek elde edilen spektral değerinden bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı
yalımstergesini,
ğ) Akustik: Ses dalgalarının oluşumu, yayılması, ses kaynakları, işitme-allama-etkilenme, ölçüm, kontrol teknolojileri gibi
konula inceleyen ve uygulama olanakları araşran bilim dalını,
h) Akustik performans belgesi: Bunetmeliğerem gülye karşı hassas binalar veya içindeki bağımz birimler için
yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınını gösteren belgeyi,
ı) Akustik performans nı: Binalarda ve içindeki bağımz birimlerde iç gül düzeylerine, yapı elemanlanın yalım
değerlerine, tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç rül zeylerine ve reverberasyon zamanlana bağlı olarak bir
bağımz birim veya binanın mü için yapılan değerlendirme ile ortaya konulan; A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilebilen
derecelendirme sistemini (A, enksek performansı; F, en düşük performan gösterir),
i) Akustik proje: Bu Yönetmelik hükümleri kullanılarak hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları,
hesap ve/veya ölçüm sonuçları, değerlendirme raporlanı içeren proje dökümanlanı,
j) Alıcı odası: Bir ses yalımı ölçümünde sesin iletildiği ve alı mikrofonların konumlandığı odayı,
k) Arka planrülsü (binalar için): Bir çevrede veya kapalı mekanda incelenen gül kaynağı faaliyette değil iken aynı
konum ve koşulda ölçülen geriye kalan toplam sesi,
l) Arka plan gülne göre zeltme: Bir çevrede veya kapalı mekanda gerçek kaynak değerinin; ölçülmüş toplam
değerden arka planrültüsün logaritmik çıkarma işlemiyle bulunma işlemini,
m) Bağımz birim: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bir binan ay ayrı ve başlı başına
kullanılmaya elverişli ve bağımz mülkiyete konu olan bölümünü,
n) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
o) Belirsizlik değeri: Ölçülen büyüklüğün gerçek der etrafında bulunabileceği aralığı tanımlayan tahmini değeri lçüm
kalitesinin ve ölçüm sonuçların güvenilirliğinin göstergesi),
ö) Bina akustiği: Binaların yakın çevresi, binalar içindeki mekanların iç akustiği ve yapı elemanla ile her rlü mekanik ve
elektriksel sistemlerin meydana getirdiğirül sorunları inceleyen; zararlı seslerin engellenmesini amlayan ve reverberasyon
resini de içine alan akustik biliminin alt bilim dalını,
p) Bina akustiği uzmanı: Bu Yönetmelikte önrülen bina akustiği konusunda rapor ve akustik proje hazırlama, yapım
rasında değerlendirme, uygulama sonrasında ölçümlerle sonuçların ortaya konulması gibi hizmetleri gerçekleştirenleri,
r) Bölme elemanı: Kaynak ve alı odanı ayıran, kapı ve pencere gibi bileşenleri de içerebilen duvar gibi düşey yapı
elemanla ileşeme, çatı gibi yapı elemanlanı,
s) C - Ağırlıklı ses basınç zeyi (dBC): 35 Hz'e kadar alçak frekans seslerine sahip güllerin değerlendirilmesinde
kullanılan ve C ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı ses düzeyi birimini,
ş) Çevresell veya dış gül: Ulaşım araçla, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği,
zgar türbinleri,ık alanda kullanılan makina ve donam, şantiye alanları, sanayi tesisleri, alye, imalathane, işyerleri ve benzeri
işletmeler ile rekreasyon alanları ve eğlence yerleri, lunapark, çocuk oyun alanları, spor alanları ve insan etkinlikleri randa
oluşan zararlı veya istenmeyen hava doğuşlu sesleri,
t) Darbe sesi: İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekilmesi, sürtünmesi gibi drudan katı
ortamda, örneğin şemede ortaya çıkan, bina taşı sistemine ve yapı elemanlana iletilen, dolayıyla katı ortam doğuşlu
seslerin üretilmesine neden olan sesleri,
u) Darbe sesi basınç düzeyi (L
i
): Darbe sesi yalımı ölçülecek döşemenin standart darbe sesi kaynağı tarafından uyalması
rasında, alıcı odasında 1/3 oktav bantlandan birinde çeşitli mikrofon konumlarına re enerji ortalama alınmış ses basınç
düzeyini,
ü) Darbe sesi yalımı: Üst kat şemesine konumlandılmış adım sesini modelleyen standart darbe sesi kaynağının
çalışması durumunda, alt odada ölçülen ses basınç düzeyinden elde edilmiş, alıcı odasın akustik koşullanı da hesaba katan
spektral veya tek salı yalımstergesi değerini,
v) Darbe sesi yalımı iyileştirme indeksi (ΔL): Laboratuvarda yapılan ölçümlerde bir yapı elemanının darbe seslerine karşı
yalım değerini arttırmakta kullanılan bir ek katmanın performan belirtmekte kullanılan ve bir referans döşemenin katmanlı ve
katmanz durumlanda 1/3 oktav bantlarda ölçülen normalize edilmiş darbe sesi bası düzeyleri arandaki farkısteren
birimini,
y) Desibel (dB): Ölçülen seslerin güç, şiddet ve basınçlan, işitilebilen en hafif ses referans alınarak, bu referans değere
göre karşılaştılması ile elde edilen sonucun logaritmik olarak verildiğidüzeyin birimini,
z) Dış yapı elemanları: Bina dışı gül kaynaklana ve diğer çevresel etkenlere maruz kalan, bir ş ortamla iç ortamı
ayıran; kapı, pencere gibi bileşenleri de içerebilen ş duvar, giydirme cephe, çatı, teras ve al açık şemeleri belirten bina
kabuğu elemanlanı,
aa) Drudan iletim: Bir yapı elemanına gelen seslerin elemanın titreşimi ile katı ortam doğuşlu olarak veya eleman
üzerindeki yaklar, panjurlar ve havalandırma üniteleri gibi boşluklar ile hava doğuşlu olarak elemanın arkasına iletilmesini,
bb) Dolaylı veya yanal iletim: Bir alıcı odana bitişik odadan bölme elemanı aralığı ile ş yapı elemanından doğrudan
iletilen seslerinşında, bu elemanlara bitişik olan yan duvarlar, tavan, döşeme gibi diğer elemanlar ile sesin iletilmesini,
cc) Döşeme: Bina iç bölümlerini yatay veya eğimli olarak ayıran yapı elemanlarını,
çç) Düzey farkı (D): Bitişik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynağı tarandan üretilen hava doğuşlu sesin her
iki odada oluşturduğu ses basınç düzeylerinin yer ve zaman ortalamala arasındaki ses bançzeyi farkını,
dd) lence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet steren, müşterinin eğlence ihtiyacı
karşılamaya yönelik, ortamında elektronik olarak yükseltilmiş sesler ve canlı müzik bulunan işyerini,
ee) Eşdeğer ses yutuculuk alanı (A): Bir yüzeyin alanı ile yutuculuk katsayın çarpımını,
ff) Eşdeğer rekli ses basınç düzeyi (L
eq
): Belli bir re içinde ses bası zeyleri dişim gösteren, dalgalı bir
gülnün eşit enerjiye sahip olan rekli bir sese eşdeğer zeyini (A Ağırlıklı ses zeyi olarak ölçüldüğü zaman L
Aeq
olarak
adlanlır),
gg) En ksek ses banç zeyi (L
F,max
): Belirli bir ölçüm süresi içinde hızlı tepki zaman ağırlığı kullanılarak ölçülen ses
basınç düzeylerinin her oktav bantta enk değerini (A Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçülğü zaman L
AF,max
olarak adlandılır),
ğğ) Frekans: Saf ton ses dalgasın saniyedeki titreşim sayı,
hh) Frekans spektrumu: Bir rüln oktav ve 1/3 oktav bantlan her birinde sahip olduğu ses ba zeylerinin
frekanslara göre değişiminin grafik üzerinde gösterilmesini,
ıı) Gece düzeyi (L
gece
veya L
night
): A ağırlıklı uzun reli ortalama ses zeylerinden elde edilen ve gece saatlerinde
tanımlanan, dış çevre güllerinin düzeyini belirtenstergeyi,
ii) ndüz-akşam-gece zeyi (L
gag
veya L
den
): A ağırlıklı uzun süreli ortalama ses zeylerinden elde edilen ve dış çevre
güllerinin düzeyini belirten göstergeyi,
jj) l değerlendirmesi: Bir l göstergesi kullanılarak rülnün olumsuz etkilerini belirlemek, tahmin etmek veya
ölçmek için kullanılan her türlü yöntemi,
kk) Gül göstergesi: ln olumsuz etkisinin tanımlanmasında kullanılan fiziksel bir ölçek olup, ölçüm sonuçlarını
belirli ağırlıklar uygulanarak tek bir sayı ile ifade etmeye yarayan derlendirme birimlerini,
ll) l kontrolü: Herhangi bir ses kaynından yayılan gül niteliğine sahip sesleri, bu Yönetmelikte öngölen
düzeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki resini azaltmak, daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi
yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan işlemleri,
mm) l kontrolü ölçü veya kriteri (NR): Bir kapalı mekanda mevcut gülnün spektral niteliklerini işitme-allama
özelliklerine göre değerlendirmeye yarayan tek sayılı bir değerlendirme yöntemini,
nn) l ölçümü: Elektroakustik ölçüm sistemleri yardımıyla dış ve iç çevrelerde mevcut bir kaynak nedeniyle ortaya
çıkan gülnün veya arka plan gülsünün ses basınç düzeylerini, EK-9’da listelenen ilgili standardında belirtilen yöntem ve
cihazlar kullalarak ölçülmesi, spektral, zamansal ve istatistiksel olarak analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması işlemini,
oo) l ölçü: Bir gül göstergesi kullanılarak insan sağlığı, konforu, performan ve iş veriminin olumsuz
etkilenmemesi için kabul edilebilecekrültü düzeylerini çeşitli kullanımlar için ayntılı olarak belirleyenr derleri,
öö) Güllülük derecesi: Mekanları rül zeylerine göre nıflanrmak için kullanılan ve ksek, orta ve düşük olarak
nıflanan gül üretim özelliğini,
pp) Gülye az hassas binalar: İdari ve ticaret binaları, spor tesisleri, terminaller gibi kullanımları,
rr) lye çok hassas binalar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim
kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları,lrel tesisler gibi kullanımları,
ss) Gülye hassas binalar: Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, dini tesisler gibi kullanımları,
şş) rültüye hassas olmayan binalar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi rül kaynağı
olabilen ve gülye karşı hassas olmayan alan ve kullanımları,
tt) Hava duşlu ses: Havada bulunan ses kaynağın titreşimi ile hava içinde yayılan ve uzak mesafelere iletilen sesleri,
uu) Hava doğuşlu ses yalımı: Bir yapı elemanına çarpan hava duşlu sesin elemanın arkasına iletildiğinde ortaya çıkan
ses azalımından elde edilmiş, alı odasının akustik koşullarını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalımstergesi değerini,
üü) Hertz (Hz): Saf ton ses dalgasın saniyedeki titreşim sayınısteren birimi,
vv) İç ortam rültüsü veya iç gül: Bina içindeki mekanik ve elektrik tesisat lve her rlü komşuluk l
kaynaklandan doğan ve mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen, istenmeyen ve zararlı seslerin,
yy) Katı ortam doğuşlu ses: Bir darbe kaynağının temas ettiği katı ortamı, örneğin yapı elemanını titreştirmesi sonucu
oluşan ve eleman içinde her doğrultuda iletilen, sürekli veya kesikli sesleri,
zz) Kaynak odası: Bir ses yalımı ölçümünderültü kaynağının konumlandığı odayı,
aaa) Komşuluk gül: Ev faaliyetleri ve komşulan oluşturduğu güller olup, konut içerisinde kişilerin kendi davranış
ve alışkanlıklarından ve çeşitli ev araçlarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, rüme, yüksek sesle konuşma, bağırma,
çocukların koşma ve plamaları, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo ve elektronik ses vericilerle
yükseltilmiş müzik dinleme, müzik aleti kullanımı, çamaşır, bulık, kurutma, dikiş makinaları, buzdolabı, çöp öğücü, elektrik
pürgesi gibi ev aletlerini kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilat gibi işlerden doğan ve
ortak alanlarda merdivenler, koridorlar ve diğerlerinden gelen gülleri,
bbb) Kesikli ses:zenli veya düzensiz aralıklarla tekrarlanan ve en az 5 sn süren sesleri,
ccc) Mekanik titreşim: Bir katı cisme uygulanan bir uya kuvvetin etkisi alnda ortaya çıkan ve işitme nırları alnda
kalan frekanslarda olup, dokunma duyusu olarak algılanan periyodik titreşimleri,
ççç) Mekanik ve elektrik sistem gül: Binalarda yapı içinde veya dışında yer alan her rlü konut klima ş üniteleri,
merkezi klima sistemleri ve ekipmanla,hhi tesisat ekipman ve boruları, asanrler, jenerarler ve benzeri sistemlerin ürettiği
hava doğuşlu ve darbe seslerini,
ddd) Mimari akustik raporu: Yapı elemanlanın ses yalım özellikleri, detayları, ilgili hesap ve uygulama ilkelerini içeren
raporu,
eee) Oktav bant: Ses basınç zeyinin frekansa göre değişimini ortaya çıkarmakta yararlanılan, alt ve üst frekans rları
birbirinin iki katı olan ve bant genişliği merkez frekann % 70’ine eşit olan frekans bandını,
fff) 1/3 Oktav bant: Her oktav bandın 3’e bölünmesi ile daha detaylı analizlere olanak veren ve bant genişliği merkez
frekansın % 23’üne eşit olan frekans bandı,
ggg) Reverberasyon veya çınlama süresi (T): Hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynının susmandan itibaren ses
bası seviyesinin 60 dB azalma için geçen süre olup, bir hacmin akustik özelliğini frekansa bağlı olarak belirleyen ve ses
yalımının derlendirilmesinde de kullanılan parametreyi,
ğğğ) Servis ekipmanı: Binanın işletimi için gerek duyulan, ıtma, iklimlendirme, hhi tesisat sistemleri, pompalar,
jeneratörler, asansörler, garaj kapıları gibi iç ve dış teknik donatıları,
hhh) Ses azalm iyileştirme indeksi veya yalım iyileştirme indeksi (ΔR): Laboratuvarda yapılan ölçümlerde bir yapı
elemanın hava doğuşlu seslere karşı yalım değerini arttırmakta kullanılan bir ek katmanın performansını belirtmekte kullanılan
ve bir altlık temel elemana uygulandıktan sonra 1/3 oktav bantlarda ölçülen katmanlı ve katmanz durumlardaki ses azalm
indeksleri arasındaki farkı gösteren birimi,
ııı) Sınır değer: Bunetmelikte, bir yalım veya gürülstergesi cinsinden izin verilen en yüksek ya da en düşük düzeyi,
iii) Ses azaltma indeksi (R): Bir yapı elemanının üzerine gelen ses W
1
’in, elemandan iletilen ses W
2
’ye oranının
on tabanına göre logaritmasının on katıklüğü olup, elemanın ses azaltma performansını belirtmekte kullanılan birimi,
jjj) Ses basınç zeyi (L
p
): Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basınnın, 20x10-6 Pa veya 20 µPa referans ses
basıncına oranının 10 tabanına göre logaritman 20 ile çarpılmayla bulunan ve dB cinsinden belirtilen değeri,
kkk) Ses cü düzeyi (L
w
): Ses kaynının yaydığı ses gücünün işitilebilir en hafif ses gücü olan 10-12 Watt referans ses
gücüne oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden belirtilen değeri,
lll) Ses emisyon değeri: Laboratuvarda veya alanda ilgili standartlara göre ölçülen ses gücü düzeylerini,
mmm) Spektral zey: Bir sesin oktav veya 1/3 oktav bantlanın her birinde diğer bir deyişle, bir gülnün farklı frekans
bilenlerine ait ağırlıksız ses bançzeylerini,
nnn) Spektrum uyarlama terimleri (C
tr
, C, C
I
, C
tr,50-3150
, C
50-3150
, C
I,50-2500
): Tek sayılı yalım göstergelerinin elde
edilmesi için belirli bir standart frekans spektrum eğrisi kullanılarak oktav veya 1/3 oktav bantlar için TS EN ISO 717-1 ve TS
EN ISO 717-2 standartlarına göre hesaplanan terimleri,
ooo) Standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D
2m,nT
): Cephenin 2 metre önünde mevcut trafik gül veya özel bir ses
verici kaynak yardımıyla ölçülen ses basınç düzeyi ile alıcı odadaki ses banç zeyi arasındaki farkın alıcı odandaki
reverberasyon süresine görezeltilmiş değerini,
ööö) Standardize edilmiş darbe ses banç düzeyi (L'
nT
): Alan ölçümlerinde alıcı odasında ölçülmüş ve hesaplanmış darbe
sesi basınç düzeyinin, alı odan reverberasyon süresine bağlı bir düzeltme terimi kullanılarak azallmış spektral değerini,
ppp) Standardize edilmiş zey farkı (D
nT
): Bitişik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynağı tarafından üretilen
hava doğuşlu sesin her iki odada oluşturduğu ses bası düzeylerinin yer ve zaman ortalamala arandaki farkın, alıcı odanın
reverberasyon süresine görezeltilerek elde edilen spektral değerini,
rrr) Standardize edilmiş değer sürekli ses bançzeyi (L
eq,nT
): Oktav veya 1/3 oktav bantlarda referans reverberasyon
resi 0.5 s alınarak standardize edilmiş eşdeğer sürekli ses basınç zeyini (A Ağırlıklı ses zeyi olarak ölçülğü zaman
L
A,eq,nT
olarak adlandılır),
sss) Standardize edilmiş en ksek ses basınç zeyi (L
F,max,nT
): Hızlı tepki zaman ırlığı kullanılarak oktav bantlarda
ölçülen enksek ses basınç düzeyinin ölçüm yapılan odanın reverberasyon süresinere ve referans reverberasyon süresi 0.5 s
alınarak standardize edilmiş değeri (A Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçüldüğü zaman L
AF,max,nT
olarak adlandılır),
şşş) Sürekli ses: Belirli bir zaman süresi içinde ses bançzeyi sabit, dalgalı veya az değişken olan sesleri,
ttt) Taşıyıcı Sistem: Binanın taşıyıcı sistemi ve taşı sisteme ilişkin her türlü eleman ve bileşeni,
uuu) Tekrarlanabilirlik: Aynı ölçüm ntemi, aynı zlemci, aynı ölçme cihazı, aynı konum, aynı kullanım koşulla, aynı
ölçülenklüğe ait kısa zaman aralığında tekrarlanan ölçüm sonuçları arandaki uyuşma yakınlığını,
üüü) Yalım göstergesi: Yapı elemanlarının frekanslara göre değişen ses yalım performanslarını tek bir sayı ile ifade
etmeye yarayan değerlendirme birimlerini,
vvv) Yapı bileşeni: Yapı elemanla üzerinde yer alan, farklı malzeme ve yapıya sahip kapı, pencere, cam havalandırma
ünitesi, kanal ılışları, panjurlar gibi tamamlayıcı elemanla,
yyy) Yapı elemanı: Bina kabuğunu oluşturan, üzerinde pencere ve kapı gibi yapı bilenlerini de kapsayan ş duvarlar,
giydirme cepheler, ça ve bina içinde taşıyıcı olan veya olmayan yatay ve düşeylme elemanlarının münü,
zzz) Yüzer döşeme: Döşeme kaplaması veya döşeme kaplaması alndaki şap katmanı gibi tamamlayı bileşenler ile
döşeme gövdesi ve duvar vdesi gibi binanın taşıyıcı veya bölübileşenleri arasındaki blannın yatayda ve düşeyde esnek,
basınç dayanımı olan, darbe sesi yalımı katmanı ile kesilmesi yoluyla ses yalımı sağlanmış döşeme tipini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Proje ve ruhsat işleri
MADDE 5 (1) Yeni binaların inşasında, bu Yönetmeliğin rlüğe girmesinden sonra kullanım amacı smen veya
tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esaslı tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekan özelliklerine re
bu Yönetmelikte önrülen esaslar göz önüne alır.
(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürülye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara
uygun değil ise, yapı ruhsa verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımz
birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığın tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya
yapı kullanma izin belgesi verilmez.
(3) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve ıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların
olmaması hâlinde ise, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında
düzenlenmeyen hususlarda, uluslarara gerliliği kabul edilen domanlar da kullanılabilir.
(4) Bu Yönetmelik hümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatımcı kuruluşlar,
yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulacı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve
kullanımında görev alan bina akustiği uzmanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkililerirevli, yetkili ve sorumludur.
(5) (Değik:RG-31/5/2018-30437) Ruhsata tabi yapılardan aln kra haricindekiler için proje müellifi veya akustik
uzman tarafından mimari akustik raporu zenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte önrüldüğü şekilde; mekânların, gülye
hassasiyet ve rültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollana (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri;
hedeflenen akustik kalite ve yalım nına re uygulanacak r değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya
tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detayları içerir.
(6) (Değik:RG-31/5/2018-30437) Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ay olarak, akustik
uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesizenlenir.
a) Bir bodrum katı ve ça ara hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla
katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazla içeren binalar, konser ve dinleme salonla gibi
özel akustik tasarım gerektiren kullanımla içeren binalar,
b) A veya B akustik performans sınını hedefleyen binalar.
(7) Ses yalıtımına ait detay ve çizimler ile hesap ve/veya ölçüm sonuçları, bu Yönetmeliğere hazırlanacak akustik proje
veya mimari akustik raporu dahilinde, yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsa almak için sunulan müracaat dilekçesi
ekindeki ruhsat eki mimari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye teslim edilir.
Yapı elemanları, malzemeleri ve bileşenleri
MADDE 6 (1) Akustik performansa katkı bulunan; yapı malzemeleri, bileşenleri ve bir veya birden fazla katmandan
oluşan yapı elemanların akustik performans özellikleri veya ilgili parametreleri, ilgili ürün standardına göre beyan edilir. Akustik
performansa katkı bulunan ve akustik performans özellikleri veya buna ilişkin parametreleri ün standartlarında bulunmayan
eleman, bileşen ve malzemelerin EK-1’de yer alan ilgili laboratuvar ölçüm standardına uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip
laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulması gerekmektedir.
(2) Ses yutucu malzeme, darbe sesi kesici katmanlar, titreşim yalıcıları, akustik panjurlar, kabinler, modüler gül
perdeleri, akustik macun, profil, kapı al ses kesiciler, kanal astarlama ve kanal giydirme malzemeleri, ses susturucuları, yapı
elemanlanda katmanla bağlayan, noktasal veya doğrusal ses prüsünü engelleyen ve birleşim noktalanda kullanılan ara
elemanlar ve özel olarak ses yalımı amacıyla kullanılan yapı malzemeleri, takım malzemeler, özel tasarlanan sistemler, pencere,
kapı, doğrama ve camlar akustik performans beyanına tabidir.
(3) Binalarda kullanılacak tüm mekanik ve elektrik ekipman ve donatılarının ses emisyon değerleri için, üretici tarandan
beyan edilen spektral düzeyler ile A ağırlıklı ses gücü düzeyi kullanılır. Emisyon ses gu
cu
du
zeyinin o
lc
u
ldu
g
u
standart ile birlikte
beyan edilmesi gereklidir.
Yükümkler ve sorumluluklar
MADDE 7 (1) Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren akustik proje ve ölçümler, Bakanlık
tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek
eğitime katılarak bina akustiği uzmanı olarak yetkilendirilenler tarafından yapılabilir.
(2) Bina akustiği uzmanların yetkilerini köye kullandıklarının veya gerçeğe aykı belge düzenlediklerinin tespit edilmesi
halinde, durum, yapı ruhsatı vermeye yetkili idare tarafından ilgili meslek odana bildirilir ve haklanda yapılacak inceleme ve
soruşturma sonucunda disiplin cezası alanların sertifikala, bir daha verilmemek üzere Bakanlığın bildirimi üzerine, sertifikayı
düzenleyen kuruluş tarafından iptal edilir.
(3) Açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulma gereken şartlar, bina içinde kullanılan gül kaynakla için emisyon
düzeyleri, sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde uyulma gereken koşullar için 4/6/2010 tarihli ve 27601
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gülnün Değerlendirilmesi ve Yönetimi netmeliği esas alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanılacak Gürültü ve Yalıtım Göstergeleri ve Uygulanması
Çevresel gürültüstergeleri
MADDE 8 (1) Binaların dışındaki gül zeylerinin ölçülmesi, hesaplanma ve değerlendirilmesinde Çevresel
ln Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esas alır. Ölçümler, TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2
standartlarına göre yapılır. Dış yapı elemanla için yapılacak yalım hesaplamalanda ndüz ve gece saatleri için 10 uncu
maddede belirtilen frekans aralıklarında ve 1/3 oktav bantlarında L
eq
, L
F,max
dB ve frekans ırlıklı L
gag
(L
den
), dBA değerleri
kullanılır.
İç gürül stergeleri
MADDE 9 (1) Binalarda iç mekanlarda arka plan rültüderlendirmesinde L
Aeq
ve NR göstergeleri kullanılır.
L
Aeq
kullanıcının mekanı kullanma saatlerine göre ve günz, akşam, gece veya 24 saat için hesaplanır. NR 63-8000 Hz
arasındaki oktav bantlarda belirlenir.
(2) Binalarda servis ekipmanından kaynaklanan iç gürüllerin değerlendirilmesinde L
Aeq,nT
ve L
AF,max,nT
stergeleri
kullanılır. L
Aeq,nT
ve L
AF,max,nT
değerleri; ekipmanın ne re 63-8000 Hz aranda oktav bantlarda belirlenir. Sürekli ses
üreten servis ekipmanı için L
Aeq,nT
, kesikli ses üreten servis ekipmanı için L
AF,max,nT
kullanılır. Ölçümler en az 3 farklı noktada
ve TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032’ye göre yapılır.
Ses yalıtım göstergeleri
MADDE 10 (1) Binaların dış yapı elemanlanın hava doğuşlu seslere karşı yalımlanın değerlendirilmesinde; D
nT,A,tr
veya D
2m,nT,50
kullanılır. D
nT,A,tr
değeri, D
2m,nT,w
değerinin 100 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan Ctr spektrum uyarlama
terimi ile birlikte gösterimidir. D
2m,nT,50
değeri; D
2m,nT,w
değerinin 50 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan C
tr ,50-3150
spektrum
uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.
(2) Binalarda lme elemanlanın hava doğuşlu seslere karşı yalımlanın değerlendirilmesinde D
nT,A
veya D
nT,50
kullanılır. D
nT,A
değeri, D
nT,w
değerinin 100 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte
gösterimidir. D
nT,50
değeri; D
nT,w
değerinin 50 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte
gösterimidir.
(3) Binalarda döşemelerin darbe sesine karşı yapılacak yalımın değerlendirilmesinde L'
nT,w
veya L'
nT,50
stergeleri
kullanılır. L'
nT,50
değeri; L'
nT,w
değerinin 50 Hz - 2500 Hz aralığında saptanan C
I,50-2500
spektrum uyarlama terimi ile birlikte
gösterimidir.
(4) Akustik proje hazırlanacak mekanik sistemlerin ve servis ekipmanların bulunduğu bina tiplerinde, eğlence yerlerinde
ve sanayi yalanda bina akustiği uzmanı tarafından ön analizlerle gürül düzeyleri saptanır. l kaynağının veya alıcı
mekanına iletilen l spektrumunun içinde 50-100 Hz arasında hakim tonal bileşenler bulunduğu belirlenirse veya hafif yapı
elemanlanın rezonans frekanslanın 50-100 Hz aralığına düştüğü saptanırsarülden etkilenen dış yapı elemanları ile düşey ve
yatay bölme elemanlanda yapılacak m yalım ölçüm ve hesapla 50 Hz’den başlar ve D
2m,nT,50
, D
nT,50
, L'
nT,50
ses yalım
göstergeleri kullanılır. Önlem alma çalışmaları için bina akustiği uzmanı gerekli rdüğünde incelenecek üst frekan gül
spektrumuna bağlı olarak 5000 Hz’e kadar çıkartılabilir.
(5) Ses yalım ölçümlerinde TS EN ISO 16283-1, TS EN ISO 16283-2 ve TS EN ISO 16283-3 standartlarında belirtilen
teknikler kullalır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Binalarda Akustik Performans nıfları İçin Sınır Değerler
Ses yalıtım sınır değerleri
MADDE 11 (1) Farklı bina tipleri ve mekanların işlevlerine bağlı olarak gül kaynağı olmaları durumunda güllülük
dereceleri, alıcı olmala durumundarülye karşı hassasiyetleri, EK-2 Tablo 2.1’e göre belirlenir.
(2) Binanın sahip olması gereken akustik performans nı, bu Yönetmeliğe re belirlenir. Hava doğuşlu ses yalımı ve
darbe sesi yalıtımında akustik performans flanın sağladığı öznel değerlendirmeler için EK-2 Tablo 2.2 dikkate alır.
(3) Yeni yapılacak binalarda en az C akustik performans nı sağlanır. Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi
durumunda etkilenen bağımz birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunma durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D
akustik performans nı sağlanır. Yapı elemanlarının pencere gibi saydam bileşenleri de dahil olmak üzere, bütününün ses
yalımı bu değerlendirmeye tabidir. Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalım değerinin bu
netmelikte belirtilen nır değerlerden en fazla (Değik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir.
(4) Gürülye hassasiyet dereceleri belirlenen mekanların dış yapı elemanla için temel alınacak en düşük hava duşlu ses
yalım gerekleri EK-3 Tablo 3.1’de yer almaktadır.
(5) llülük ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanları ayıran şey ve yatay elemanlar için temel alınacak en
düşük hava doğuşlu ses yalım gerekleri EK-3 Tablo 3.2’de yer almaktadır.
(6) llülük ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanları ayıran döşemeler için esas alınacak en yüksek darbe sesi
nır değerleri EK-3 Tablo 3.3’te yer almaktadır.
(7) klıkla karşılılan bina tipleri ve mekanlar için bitişik veya alt alta hacimlerin komşuluk ilişkileri tanımlanmış, ilgili nır
değerler EK-3 Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te yer almaktadır. Bu tablolarda yer almayan bir komşuluk ilişkisi steren bitişik veya alt
alta iki komşu mekanı ayıran yapı elemanla için yalım gereklerinin belirlenmesinde Tablo 2.1 kullanılır ve değerler Tablo 3.2 ve
Tablo 3.3’ten alınır.
(8) EK-2’de yer almayan bir mekan işlevi söz konusu olduğunda, mekana ait yapı elemanları için, bu Yönetmelikte
belirtilen ilkeler doğrultusunda ekte yer alan tablolardan uygun değerler seçilerek yalım gerekleri belirlenir.
Mekan içi gürültü sınır değerleri
MADDE 12 (1) Binalarda akustik performans na bağlı olarak izin verilen mekan içi gül zeyleri EK-4 Tablo
4.1’de yer almaktadır.
(2) İçerisinde elektronik olarak kseltilmiş müzik yayını veya canlı müzik yapılan restoran, bar, alışveriş merkezi, mağaza,
oyun salonu gibi birincil işlevi müzik dinlemek olmayan mekanlarda müzik sesi dâhil izin verilen en yüksek iç gülzeyleri
EK-4 Tablo 4.1’de yer almaktadır.
(3) Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım aman dişmesi ya da esaslı tadilat bulunma
durumunda, tadilatın etkilediği bağımz birimlerde en az D nı sağlanır.
Tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç gürültü sınır değerleri
MADDE 13 (1) rekli gül üreten servis ekipmanlarından kaynaklanan gül düzeyleri, EK-5 Tablo 5.1'deki
değerleri geçemez.
(2) Kesiklirül üreten servis ekipmanlarından kaynaklanan gülzeyleri, EK-5 Tablo 5.2’deki değerleri geçemez.
(3) Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım aman dişmesi ya da esaslı tadilat bulunma
durumunda, tadilatın etkilediği bağımz birimlerde en az D nı sağlanır.
Reverberasyon süreleri ve yüzey yutuculukları için sınır değerler
MADDE 14 (1) Çeşitli mekanlarda izin verilen reverberasyon süresi en yüksek r değerleri EK-6 Tablo 6.1’de yer
almaktadır. Bu değerler yapı elemanlandan istenen enşük hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin hesaplanmasında kullanılır.
(2) Eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ro ve idari binalar, yemekhane ve lokantalar, m sirkülasyon alanla, küphaneler,
terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonla içerisinde tavan kaplamasının ag
ırlıklı ses yutuculuk katsayının
w
) en az 0.75’i
sağlaması gerekmektedir. Diğer yüzeyler için istenen yutuculuklar reverberasyon sürelerine bağlı olarak elde edilir.
(3) Akustik proje ve raporlarda, EK-6’da yer alan reverberasyon relerinin sağlandığının hesaplar ile sterilmesi
durumunda, ikincikrada belirtilen koşul aranmaz.
BİNCİ BÖLÜM
Ses Yatımı Uygulamareci ve Yatım Kuralları
Hava doğlu sesler ve darbe sesleri için sınır değer belirleme yöntemleri
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hava doğuşlu ve darbe sesleri için yalım r değerlerinin belirlenmesi ve
uygulanmasındaki reç EK-7’de yer almaktadır.
(2) Mekanik odalarda ve ses kseltici sistemlerin kullanılğı mekanlarda uygulanacak en şük hava doğuşlu ses yalım
değeri EK-4 Tablo 4.1’de belirtilenzeyleri sağlayacak şekilde EK-7’de verilen hesaplama yoluyla belirlenir.
Yalıtım tasarlama, hesaplama ve modelleme yöntemleri
MADDE 16 (1) İstenilen yalımın tasarlanmasında uygulanacak kurallar EK-7’de yer almaktadır.
a) Yapı elemanla ve bileşenlerinin 6 n maddeye göre ölçülmüş ses azalm indeksi R ve darbe sesi banç düzeyi L
n
değerleri spektral düzeyler olarak oktav veya 1/3 oktav bantlarda beyan edilmiş ise yalım tasarlama ve hesaplamalarında bu
değerler kullanılır.
b) Laboratuvarda yapılmış ölçüm sonuçları bulunmuyorsa; ses azalm indeksi R ve darbe sesi basınç düzeyi L
n
değerleri
spektral veya ağırlıklı düzeyler R
w
(C;C
tr
) ve L
n,w
olarak, sesin doğrudan iletimi için literatürde genel kabul görmüş bilimsel
yöntemler veya buntemlere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir.
c) Laboratuvar ölçümleri veya bilimsel yöntemlerle saptanan R ve L
n
değerlerine yapı elemanlanın birlim lgesi
özelliklerine göre gerçekleşen yanal iletimleri de ekleyerek bina içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354-1, TS EN 12354-2
ve TS EN 12354-3 standartların ilgili bölümleri kullanılarak yapı elemanlanın ses yalım performan hesaplanır.
ç) Uygulanacak yapı elemanları akustik projede/mimari akustik raporda liste halinde ses yalım detayları ve hesaplanan
akustik performans derleri ile birlikte verilir; uygulama ilkeleri ıklanır.
d) Özel durumlar için rültü kaynaklana ve mekanların iç akustik gereklerine bağlı olarak istenen yalım değerleri EK-
7’de verilen hesaplama yöntemine göre ayca hesaplanarak yapı elemanı ve detaylar bu değerere belirlenir.
(2) Laboratuvar ölçümleri veya hesaplarla belirlenen R
w
(C;C
tr
) ve L
n,w
performans değerlerinin hesaplama ile D
nT,A
veya D
nT,50
ve L'
nT,w
veya L'
nT,50
değerlerine nüştülmesi için literatürde genel kabul görmüş bilimsel yöntemler
kullanılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tesisat ve Servis Ekipma Gürültü Kontrol Önlemleri
Gürültü kontro
MADDE 17 (1) Tesisat ve servis ekipmanlandan kaynaklanan gürülnün kontrolü amacıyla EK-8’de belirtilen
kurallar uygulanır.
Gürültü kontrol önlemleri
MADDE 18 (1) Mekanik sistem kurulumu tamamlanıp işletmeye alınması aşamasında, idaresince istenmesi durumunda,
TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032 standartlarına re ölçümler yapılır. Ölçüm sonuçların r değerlerdenksek
çıkması durumunda EK-8’e göre önlem alınır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzmanlık, Değerlendirme, Testler ve Raporlama
Ölçüm, hesaplama, rapor ve akustik proje harlayacaklarda değerlendirme kriterleri
MADDE 19 (1) Bina akustiği proje ve ölçüm hizmetlerini yerine getireceklerin eğitim koşulla, mesleki yeterlilik ve
deneyim kriterleri ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin rütülmesine ilişkin usul ve esaslar akustik sertifika programlarında
tanımlanır.
Hizmetlere ilişkin kullalacak standartlar
MADDE 20 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yalacak hesaplama ve testlerde kullanılacak standartlar EK-9’da
yer almaktadır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Belgelendirme
Denetim
MADDE 21 (1) Binalarda yapım aşamasında veya sonranda ölçümlere dayalı akustik test ve raporlar bina akustiği
uzma tarafından yapılır, ölçüm raporuzenlenir.
Akustik performans sınıfı ve belgelendirmesi
MADDE 22 (1) İsteğe bağlı olarak akustik performans belgesi zenlenecek binalarda, EK-10’da açıklanan esaslara
uygun olarak seçilecek örnek yapı elemanla ve mekanları için EK-9’da listelenen ölçüm standartları uygulanarak akustik testler
yapılır ve akustik performans belgesi tüm bina için bina akustiği uzmanı tarafından zenlenir. Akustik performans belgesi, bina
içindeki yapı elemanlanın ses yalımı, mekan içi gül zeyleri, reverberasyon resi ve servis ekipmanla gül zeyleri
ılarından yapılan performans değerlendirmelerinin münü kapsar. Düzenlenen A veya B akustik performans belgesinin bir
nüsha Bakanlığa gönderilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 (Ek:RG-31/5/2018-30437)
(1) Bu maddenin rürlük tarihinden itibaren bir yıl reyle, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin aln krasına göre
düzenlenmesi gereken akustik proje yerine mimari akustik rapor hazırlanabilir.
Yürürlük
MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yür.
Ekleri için tıklayınız.