0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Abana Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

RKHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENSLERİ ODASI ASANRLERET MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin projelendirme, imalat, montaj,
işletme ve bakım, son kontrol, ruhsatlandırma (tescil), yenileme ve yılk kontrol faaliyetlerindeki makina mühendisliği hizmetlerini tanımlamak; makina mühendislerinin
rev, yetki ve sorumlulukları ile bu hizmetlere ilişkin mesleki denetim esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör avan projesi: Binaya tesis edilecek olan asansörün kullanım amacına göre kapasite, hız, kumanda ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin
belirlenmesi için hazırlanan projeyi,
b) Asansör mekanik tadilat projesi: Binaya tesis edilecek olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün makina mühendisince hazırlanan tasarım
sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinde ve hesaplamalarında yapılan değişiklik sonucu hazırlanan projeyi,
c) Asansör mekanik uygulama projesi: Binaya tesis edilecek olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj
detay bilgilerinin ve hesaplamaların yer alğı projeyi,
ç) Asansör mekanik yenileme projesi: Mevcut binada bulunan asansörün yenilenmesi amacıyla avan projesinde asgari kulları belirlenmiş asansörün
tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının yer aldığı yenileme projesini,
d) İşletme ve bakım sorumlulu: Binaya tesis edilen asansörün tasarlandığı biçimde kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bilenlerinin, fonksiyonlarının ve
venlik gereklerinin devamlılığısağlamaya yönelik işletilmesi ve bakımının slanması, işletmeye yönelik kayıpların en aza indirgenmesi konusunda SMM’ler
tarafından üstlenilen sorumlulu,
e) İşletme ve bakım sorumlusu: Binaya tesis edilen asansörün tasarlandığı biçimde kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bilenlerinin, fonksiyonlarının ve
venlik gereklerinin devamlılığısağlamaya yönelik işletilmesi ve bakımının slanması, işletmeye yönelik kayıpların en aza indirgenmesi konusunu üstlenen SMM
makina mühendisini,
f) Montaj sorumlulu: Binaya tesisi tamamlanan asansörün tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer
mevzuata, asansör avan ve uygulama projelerine, standartlara ve teknik şartnamelere, fen, sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak tesis edilmesi için SMM
adına ilgili idareye karşı makina mühendisi tarafından üstlenilen sorumluluğu,
g) Montaj sorumlusu: Proje müellifi kendisi olsun veya olmasın asansörün tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata,
asansör avan ve uygulama projelerine, standartlara ve teknik şartnamelere, fen, sağlık ve işvenliği kurallarına uygun olarak tesis edilmesi için SMM bürosu adına
ilgili idareye karşı sorumlu olan makina mühendislerini,
ğ) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını,
h) SMM: Serbest mühendis ve müşavir mühendisi,
ı) Yıllık kontrol: Asansörlerin, 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde
ilgili meslek odalarınca yetkilendirilen mühendisler tarafından kontrol edilmesini,
ifade eder.
Makina mühendisli asansör SMM hizmetleri
MADDE 4 (1)ıda belirtilen hizmetler bu Yönetmelik kapsamına giren makina mühendisliği SMM hizmetleri olarak belirlenmiştir.
a) Asansör proje hizmetleri,
1) Asansör avan projesi,
2) Asansör mekanik uygulama projesi,
3) Asansör mekanik tadilat projesi,
4) Asansör mekanik yenileme projesi,
b) Asansör montaj sorumluluğu,
c) Asansör işletme ve bakım sorumlulu.
İlkeler
MADDE 5 (1) Asansör SMM hizmetleri ıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekltirilir:
a) Asansör avan projeleri; asansör avan projesi hazırlama yetki belgesine sahip 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk hendis
ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre SMM ro
tescil belgesi bulunan makina mühendislerince yapılır.
b) Asansör SMM’ler sadece çalıştığı SMM büro tescil belgesi bulunan firmanın projelendirme ve montaj sorumlulu faaliyetlerini yürütür.
c) Asansör SMM’ler, asansör mekanik uygulama (yenileme) projelerini diğer kişi ya da kuruluşlara 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğine uygun
olarak yapabilir.
ç) Asansör SMM’ler, bu Yönetmelikte yer alan faaliyetleri Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş üyeler ile birlikte yürütürler.
d) Asansör SMM’ler yalnızca bağlan içinde bulundukları ve tamn çalışkları tescilli büro adına montaj, işletme ve bakım sorumlulu hizmetlerini
üstlenirler.
e) Asansör SMM’ler asansör tesisinin montaj süreci ve sonrasında;
1) Tesisi gerçekltirilecek yerin imar durumu ve ruhsat eki projelerinin uygunluğunun tespit edilmesine,
2) Tesisin yerinde incelemesinin yapılarak montaja esas rölevesinin çıkartılmasına,
3) Onaylı asansör projelerine uygun olarak montajın gerçekltirilmesine,
4) Montajı tamamlanan asansörün ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde son kontrolün yapılması veya yaptılmasına,
5) İlgili kurum ve kurullara nelik asansör muayene evrakları ile ruhsat dosyaların hazırlanmasına,
ilişkin olarak Elektrik hendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş üyeler ile birlikte montaj sorumluluğunu üstlenir.
f) Asansör SMM’ler, montaj sorumluluğunu alğı asansörlerinllık kontrol faaliyetlerini gerçekltiremez.
g) Asansör yıllık kontrol faaliyetlerinde görev alacak makina mühendisi, asansör mühendisi yetki belgesi sahibi olmak zorundadır.
Proje harlama esasla
MADDE 6 (1) Asansör avan ve mekanik uygulama/yenileme projelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Asansör avan projesi
1) Asansör avan projesi kapağında; yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, projeyi yapan üyeye ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansör sayısı,
asansöre ait tahrik cinsi, sını, kapasitesi, durak adedi, seyir mesafesi, hızı, kabin ölçüleri, makina dairesinin yeri ve motor gücü yer alır.
2) Asansör avan proje hesaplarında; bina trafik hesabı ve değerlendirme (kapasite ve sayı seçimi), binaya gelen yük hesabı, motor gücü hesabı, uygulanacak
ise kuyu basınçlandırma hesa yapılır.
3) Asansör avan proje çizimlerinde; asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri, makina dairesi yerlim planı, varsa
diğer detay özellikler yer alır.
b) Asansör uygulama (yenileme) projesi
1) Asansör uygulama (yenileme) projesi kapağında; yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, projeyi yapan üyeye ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler,
asansör sayısı, asansöre ait tahrik cinsi, sıfı, kapasitesi, durak adedi, seyir mesafesi, hızı, kabin ölçüleri, makina dairesinin yeri ve motor gücü, kabin ve karşı ağırlık
kılavuz ray bilgileri, halat bilgileri, (varsa) hidrolik piston kesit alanı, (varsa) piston boyu, kumanda cinsi ve seri numara(ları)sı ile tasarımda kullanılan malzeme listesi
yer alır.
2) Asansör uygulama (yenileme) proje hesaplarında; asansör avan projesinde yer alan kapasite ve tahrik cinsi dikkate alınarak, asansörün tahrik cinsine göre
ilgili ürün standarnda yer alan hesaplamalar (halat hesabı, kılavuz ray hesabı, tahrik yeteneği hesabı, ı basınca karşı dayanım hesapları ile pistonun bükülmeye
karşı hesaplanması, seçilen motora göre motor gücü hesabı, tasarıma göre binaya statik olarak gelen klerin hesaplanması ve diğer dayanım hesapları) yapılır.
3) Asansör uygulama (yenileme) proje çizimlerinde; asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, kuyu yerlim planı, makina dairesi yatay ve düşey kesitleri,
makina dairesi yerlim planı, kuyu üstü döşeme halat delik planı, durak kapı, kabin boyutları, makina sehpa, halat bağlantı, ray-flanş bağlantı, ray-konsol bağlantı
detay çizimleri, makina-motor kasnak çapı ve sarım açısı detay çizimleri, varsa diğer detay özellikler yer alır.
(2) Asansör uygulama tadilat projelerinin içeriği, uygulama (yenileme) projesindeki değişiklikleri içerir.
(3) Binanın kullam amacına göre bina tasarım sorumlusu olan mimardan alınan bilgilere göre yapılan trafik hesabından ve bulunan asansör kapasitelerinden
asansör avan projesini hazırlayan makina mühendisi sorumludur.
(4) Asansör avan projesinin Oda mesleki denetimi sırasında, mimari proje beyan edilir. Asansör uygulama (yenileme) projesinin Oda mesleki denetimi
sırasında; asansör avan projesi, yapı ruhsatı ve mimari proje beyan edilir. Asansör uygulama tadilat projelerinin mesleki denetimi sırasında mevcut mimari veya tadilatlı
mimari proje ile Oda mesleki denetiminden geçmiş asansör uygulama proje(leri)si beyan edilir.
Belgelendirme ve mesleki denetim
MADDE 7 (1) Asansörlerin projeleri hazırlanırkenağıdaki kurallara uyulur:
a) Belgelendirme ve mesleki denetim lemleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğikümleri gereğince yerine getirilir.
b) Asansör SMM’ler tarafından yapılan hizmetlerin mesleki denetim kriterleri Oda tarafından hazırlanan mesleki denetim esaslarına göre gerçekltirilir.
Yürlük
MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yütme
MADDE 9 (1) Bu Yönetmelikkümlerini Türk hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.