0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Abana Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalan yım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde
gerçekltirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi olan bina yapılar ile bunların yapısalvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların
yıkımına dair iş ve işlemleri kapsar.
(2) Bu netmelik üçüncü kra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
kapsamında yapılacak yıkımları,
b) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Alndaki Alanların Dönüştülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci krası kapsamında
re’sen yapılacak yıkımları,
c) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında yapılacak kısmikımla,
ç) İlgili idare tarafından 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,
d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Külr ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli yapılarınkımlarını,
kapsamaz.
(3) İkinci kranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki yıkımlarda, uygulanabilir olması halinde 11 inci maddedeki; (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki
yıkımlarda ise 11 inci madde ve beşinci bölümdeki hümler uygulanır.
(4) 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bu Yönetmeliğin özel kanunlara ve ilgili mevzuatına aykı olmayan hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 8 inci ve 11 inci maddelerine, 3/5/1985 tarihli ve 3194
sayılı İmar Kanununun 8 inci, 28 inci ve 32 nci maddelerine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Haknda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tamlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
b) Bina yıkıntı akları: Bu Yönetmelik kapsamındaki yapılan; tamiratı, tadilâ, yenilenmesi, yıklması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması
sonucu ortaya çıkan atıkları,
c) İl mürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Mürlüğünü,
ç) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan nırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar şında il özel idarelerini ve ilgili kanunla kapsamında ilgili
yapılar için yapı ruhsatı vermeye yetkili diğer idareleri,
d) Müellif:kım planını hazırlayan ve sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisini,
e) Yıkım: Yapılan, tekniğine göre kısmen veya tamamen ortadan kallması veya söküm faaliyetlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Genel ilkeler
MADDE 5 (1) Yıkım faaliyetinde; insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak esastır.
(2) Bu netmelik kapsamında yapılacak yıkımlar için ilgili idarecekım ruhsa düzenlenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki binalan kılmana ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir. Ancak bina yüksekliği 21.50
m’den az olan binalan yıkımlarında fenni mesuliyet aranmaz. Patlayılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum ka olan her türlü binanın yıkımında
fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.
(4) Binaların, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ya Müteahhitlerinin Sınıflandılması ve Kayıtlan Tutulması
Haknda Yönetmeliğe re yetki belge numarası almış ve uygun fta yeterliğe sahip, gerçek veya zel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu
alndakılma zorunludur.
(5) Binaların kımında, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Haknda Yönetmeliğe uygun olarak
müteahhit tarandan istihdam edilen şantiye şefi bulundurulur.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yım faaliyetlerinde; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı,
İnşaat vekın Atıklan Kontrolü Yönetmeliği, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıklarınzenli Depolanmana Dair
Yönetmelik, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ak Yönetimi Yönetmeliği ve 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
(7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yın Aklarının
Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.
(8) Herhangi bir külr veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapınınkımında, yıkım ruhsatı zenlenmesinden önce
ilgisinere Külr Varlıkları Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Korumalge Komisyonundan uygun görüş alır.
(9) İlgili mevzuatındaki diğer koşulları sağlamak kaydıyla müellif; şantiye şefliği görevini üstlenebilir ve çevre netimi hizmeti yeterlik belgesini
haiz olma halinde ak yönetim planını hazırlayabilir.
(10) Yıkım işleminin; çevre ve sağlık şartlarına aykı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi
halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin üçüncükrasına göre idari para cezası uygulanır.
(11) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar haknda, Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa
Standartla esas alır. Türk veya Avrupa Standartlanda düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası gerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.
(12) Afet ve acil durumlarda binalardakım işlemine, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan rkiye Afet Müdahale Planı
çerçevesinde arama ve kurtarma çalışması tamamlanktan sonra başlanır.
(13) 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatıkümleri saklır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yıkım Planı, Yıkım Ruhsatı ve Yıkım Faaliyeti
Yıkım planı
MADDE 6 (1) Yıkım planı, müteahhit tarafından müellife yaplır. Müellif şartlarına haiz olması halinde müteahhit de kım planını
hazırlayabilir.
(2) Yıkımdan önce hangi kım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların
hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile m risk unsurla
incelenip tespit edilerek TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları Standardına uygun şekilde müellif tarafından Ek-2’ye göre
yıkım planı hazırlanır. Çevre netimi hizmeti yeterlilik belgesini haiz çevre revlisi/çevre mühendisi tarandan Ek-3’te yer alan formata uygun olarak
hazırlanan atık yönetim planı ve toz emisyonunun kontrolü için alınma gereken önlemler ile bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen uzmanlığa
sahip kişilerce düzenlenecek patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, yıkım planına eklenir. Patlatmalı kımlarda yım planına
ayrıca; inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkin yüksek lisans veya üniversitelerin sertifika
programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma yöntemini/planını içeren rapor da eklenir. Patlatmalı yıkım işlerine bu personel de refakat eder.
(3) Yapı sahibi, yıkılacak yapıya ilişkin kendisinde bulunan bilgi ve belgeleri müellife bildirmekle yükümlüdür.
(4) Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; kım planına ek olarak, müellif
tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor zenlenir. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik
binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamaz.
(5) Yıkılacak binanın varsa mimari ve/veya statik projeleri yıkım planına eklenir. Söz konusu projelerin temin edilememesi halinde yapınınlevesi
hazırlanır.
Yıkım ruhsatı
MADDE 7 (1) Yapıların smen veya tamamen planlı bir şekilde kım işlemleri için başvuru üzerine ilgili idarece Ek-1’de yer alan Form 1’e
görekım ruhsatı düzenlenir.
(2) Yapı sahipleri veya kanuni vekilleri, başvuru dilekçeleri ekinde; tapuyu, müteahhit ve fenni mesul ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmelerini, yıkım
planını, 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci kranın (g) bendi, 32 nci maddesinin beşinci krası ile 33 ün ve 39 uncu maddeleri
kapsamındaki yıkımlar hariç olmak üzere parsel maliki ya da maliklerinin tamamının muvafakatlerini, yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapın
tahliye edilmiş olduğuna dair ilgili idare tarandan zenlenen belgeyi, kılacak yapıda elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi hizmetlerinin kapaldığına
dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler ile müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan iş zleşmelerini ilgili idareye vermekle yükümlüdür.
(3) Patlatmalı yıkım tekniği ile yıkılması planlanan yapılar için patlayı malzemenin taşınması ve kullanılmasında 14/8/1987 tarihli ve 87/12028
sayılı Bakanlar Kurulu Kara ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali,
Taşınması, Saklanma, Depolanma, Satışı, Kullanılma, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile 24/4/2019 tarihli ve 30754
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Haknda Yönetmelik hükümlerine re alınan belgeler müteahhit
tarafından başvuru dilekçesi ekinde ilgili idareye verilir.
(4) Yıkım ruhsatı zenlemeye yetkili ilgili idarece; müellif, müteahhit, fenni mesul ile şantiye şefinden; Ek-4’te yer alan formlara uygun olarak
taahhütnameleri alınır.
(5) Yıkım planı incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibaren en geç onbgün içerisinde kım ruhsatı düzenlenir. Eksik
veya yanlış bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye eksik ve yanlışlar yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten
sonra yapılacak başvurudan itibaren en g beş gün içerisinde yıkım ruhsa düzenlenir.
(6) Yıkım ruhsatında yapı sahibinin, müteahhidin, fenni mesulün, müellifin ve şantiye şefinin imzaların alınma zorunludur.
(7) 3194 sayılı Kanunun 26 n maddesi kapsamındaki yapıların kımında her rlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak
suretiyle bunetmelikteki diğer koşullar aranmakzın yıkım ruhsatı düzenlenir.
(8) Yıkıma başlama müddeti yıkım ruhsatı tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddet zarfında yıkıma başlanılmadığı veya yıkıma başlanıp da her ne
sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte üç ay içerisinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat kümsüz sayılır. Bu durumda yeniden kım
ruhsa alınması mecburidir.
(9) Bodrum ka şında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6.00 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 m2’yi geçmeyen müstakil ve ayk nizam yapıların
yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 m2’yi ve kat inşaat alanının %10’unu aşmayan kısmi yıkımlardakım planı düzenlenmez.
(10) Yıkım planı eki ak yönetim planda belirtilen atık rleri ve bunlara dair atık kodu ve atık miktarı bilgileri ilgili idaresince yıkım ruhsana
işlenir.
(11) Müteahhit yıkım işine başlayacağında ve kım işini bitireceğinde en az yedi gün öncesinden fenni mesulü, ilgili idareyi ve mülki amirliği
bilgilendirir. Ancak patlatmalı kımlarda yıkıma başlamadan en az on n öncesinde bilgilendirmenin yapılmış olması zorunludur. Yıkım işine
başlanacağı ve işin bitirileceği günlerde fenni mesul ile birlikte ilgili idarenin teknik personeli ve kontrol yetkilisi mahallinde gerekli kontrolleri yapar;
yıkım şantiyesinin ve kım işinin yım planı ve ekleri ile Yönetmelik kümlerine, ilgili standartlara ve mer’i mevzuata uygun olup olmadığını tetkik
eder. Bu işlemlerin yapıldığıkım ruhsan ilgili kısmının doldurulma ve imzalanmayla tevsik edilir.
Yıkım şantiyesinin kurulumu
MADDE 8 (1) Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini almak suretiyle kım şantiyesini
kurmak zorundadır.
(2) Yım şantiyesi nırla; yıkılacak yapının yüksekliği, parsel rlana olan mesafesi, seçilen kım tekniği, çevre yapılaşma gibi hususlar
dikkate alınarak 2.5 metreden az olmamak üzere müellifçe belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları
önleyecek şekilde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır, üçün şahıslan ve çalışanların rebileceği yerlere 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sağlık ve venlik İşaretleri Yönetmeliği hümlerine uygun şekilde işaretlemeler yapılır. Yım esnanda şebilecek,
rlayabilecek her rlü malzemenin çalışanların venliğini tehlikeye sokması, yıkım şantiyesi şındaki insan ve taşıt trafiğine ulması ihtimaline karşı,
yıkılacak yapının tehlike duran cepheleri gerekli tedbirler ile emniyet alna alınır. Patlatmalı bina yıkım tekniği uygulanması durumunda yıkım
tekniğinin gerektirdiği güvenlik tedbirleri risk değerlendirmesi drultusunda ayca belirlenir. Risk değerlendirmesi yapılırken 29/12/2012 tarihli ve
28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinetmeliği hükümleri dikkate alır.
(3) Yıkım şantiyesinde, risk değerlendirmesi sonuçlarına re gerekli yangın venlik tedbirleri alınarak yeterli miktarda yangınla mücadele
donanımı, acil bbî yardım donanımı hazır halde bulundurulur, çalışanlar için güvenilir ve etkili bir haberleşme sistemi oluşturulur.
(4) Yıkım şantiyesinin kurulumundaki diğer hususlarda TS 13633 standardına uyulur.
Yıkıma ilişkin tedbirler
MADDE 9 (1) Müteahhit,kım faaliyetine başlamadan önce, kım esnanda ve yıkım sonrasında, kımda çalışanlar ve üçüncü şaslar için
ilgili mevzuatında öngörülen güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yıkım rasında varsa geriye kalan yapının
stabilitesinin bozulmama ve olabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için gerekli durumlarda geçici güçlendirme yapılabilir.
(2) Fenni mesul,kım işlerininkım ruhsatına ve yıkım planına aykı olarak yürülmesi halinde durumu derhal ilgili idareye bildirir. İlgili idarece,
yıkım şantiyesindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine veya yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına ay şekilde yapılğının tespiti hâlinde yapı
güvenli bir seviyeye getirtilerek yım faaliyeti derhal durdurulur. Aykılığın giderildiğinin ilgili idarece tespiti halinde yıkımın devamına izin verilir. İlgili
idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.
(3) İlgili idare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde yedi n öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirir, gerekli duyuru ve uyarıları
yapar ve patlatmalı kım yapılacak mahalde yannla mücadele ekibi ve acil bbî yardım ekibi bulundurur, olabilecek asayiş olaylarına karşı gerekli
tedbirleri alır veya alınmanı sağlar.
(4) Yıma başlanmadan en az üç gün önce, kım yapılacak parsele komşu parsellerdeki yapılara ilgili idaresince gerekli duyuru ve uyarılar
yapılır.
(5) Emniyet şartlan sağlanma ve toz emisyonunun azallması amacıyla, yıkım yapılacak binaların dış cephesi,kım tekniğine ve kullanılacak
ekipmana uygun koruyucu iskele, rtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alır. Patlatma ile yapılan yıkımlarda,
patlayı şarjı yapılan kat veya kotlar; yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun mahiyeti haiz yırtılmaz ve frag tutucu özelliği olan teflon file,
kafes tip fenz teli, teflon bazlı örtü, konveyör ban, geotekstil malzemeler gibi örtü malzemesi ile kaplanarak çevre hem hava şokuna hem de parça
tesirine karşı koruma alna alınır.
Yanan ve yıkılan yapılar formu
MADDE 10 (1) Yıkılan yapılar için kımı müteakip en g otuz gün içinde ilgili idarece TS 13264 Yanan ve Yılan Yapılar Formu
Standardına göre yanan vekılan yapılar formu düzenlenir.
(2) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örni, kayıtlana işlenmek üzere fenni mesulün kaynın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasına gönderilir.
(3) Yanan vekılan yapılar formunun bir örneği taşınmazın cins değişikliği işlemlerinde kullanılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.
(4) İlgili İdaresi tarafından, yıkımı yapılan yapının ulusal adres veri tabanında kayıtlı bina kodu, sistemden düşülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yıkım Yöntemleri ve Ekipmanları
Yıkım yöntemleri
MADDE 11 (1) Yapılan kımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerden uygun olan herhangi biri tercih edilebilir. Bitişik nizam
yapılmanın z konusu olduğu durumlarda yıkım faaliyeti bitişik yapının güvenliğini esas alacak şekilde gerçekltirilir. Bu amla komşu binaya zarar
verilmemesi bakımından mümn olan durumlardasmen veya tamamen ellekım tekniğinin uygulanma esasr.
(2) Tam yıkım, çatıdan başlanarak temel alt seviyesine kadar yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde gerçekleştirilir. Yıkıma alt kat şey
taşıyıcı elemanlarından başlanılamaz. Yıkım rasında katlarda oluşacak kın akları venlik tedbirlerine uygun olarak, kayrma olukları veya farklı
bir sistemle zemine indirilir. Döşemeler, yıkım işlerinde oluşan yıkıntı akları nedeniyle aşı yüklere maruz bırakılmaz. Yıkım çalışmalana ara verilmesi
z konusu olduğunda yapıda gerekli kontroller yapılarak askıda blok bırakılmaz, zemindeki çukurlar kapalır.
(3) Kısmi yıkım, yapı ksekliğinin azaltılma, herhangi bir yapı elemanının kaldılması gibi amlarla yapının sadece belirli bölümleri üzerinde
gerçekltirilen yıkım çalışmalarını kapsar. Kısmikım süresincekıma konu edilen yapının kalan bölümlerindeki yapısal stabiliteyi koruyacak önlemler
alınır.
Yıkım makina ve ekipmanları
MADDE 12 (1) Tam ve smi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği ve TS 13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve
aparatlar kullanılır.kım makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullalır.
(2) m faaliyetinde kullanılacak makine ve aparatlar ile operatör yeterliliklerine dair gerekler yıkım planında belirtilir.
Yıkımda iş sağlığı ve güvenliği
MADDE 13 (1) Yıkım faaliyetinin her safhanda 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve venliği Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuata uyulma vekım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatına uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanma zorunludur.
BİNCİ BÖLÜM
Çevresel Riskler ve Çevre Yönetimi
Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi
MADDE 14 (1) Müteahhit, yıkım faaliyetleriranda ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın;
a) Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,
b) İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumunda geri kazanımını sağlamakla,
c) Çevre ve insan sağlığınanelik olumsuz etkilerini en azaşürecek şekilde ak yönetimini sağlamakla,
ç) Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,
d) Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla,
yükümlüdür.
(2) Yım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, gici bir re için olsa dahi dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yatakları doldurmana veya
bunlarınnü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.
Seçici yıkım
MADDE 15 (1) Yıkıntı aklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amayla, kım öncesinde varsa tehlikeli akların ayıklanarak
ayrılmanı, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve kın atıklanın kaynağında aylarak geri dönüşümünü temin etmek üzere,
kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat vekın Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.
(2) Seçicikım, asbest ve diğer tehlikeli akların; kapı ve pencerelerin, lavabo, vet gibihhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, rlerine
göre metal esaslı m malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi)
malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklor/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ı
yalım malzemeleri ile sökümü mümn olan su yalımı için kullanılan malzemelerin, m doğal taş kaplamaların ayrılma, parsel içi yol veya diğer
alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan lmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin aylması; bim ve revi malzeme
ile kaplı alanlarda bim verevi tabakaların kazınması veya aylmasıamalanı kapsar.
(3) Sici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler aylır, ak oluşumu önlenir. Yıkım faaliyeti rasında aklar ayrılarak ay biriktirilir; ayrı
biriktirilen aklar birbirleriyle kaştılmadan toplanır, toplanan akların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümn olmayan atıkların ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Aklar 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
netmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.
Yıkımda asbest ve der tehlikeli atıklan tespiti ve sökümü
MADDE 16 (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin tü, miktarı ve
yerini belirlemeye nelik envanter çalışma yapılma zorunludur. Envanter çalışması rasında ka numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve
Sosyal venlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest r tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve
diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yım faaliyetinden önce belirlenerek lür, ayrı olarak toplanır ve Aklan Düzenli Depolanmana Dair
netmelik hükümlerinere bertaraf edilir.
(2) Asbest söm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest Bertaraf Yöntemleri lavuzuna uygun olarak yapılır.
(3) Yıkım ve söm işlemleri rasında, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve venlik
Önlemleri Haknda Yönetmeliğe uyulur.
Gürültü ve titreşim yönetimi
MADDE 17 (1) Yıkım faaliyetleri rasında oluşacak gürül ve titreşimle ilgili olarak, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Gültünün Değerlendirilmesi ve Yönetiminetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.
(2) Patlatma ile yapılacak kım faaliyetleri ile nırlı olmak üzere; yım faaliyetleri randa oluşacak l ve titreşimin kontrolüne yönelik
olarak yım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor hazırlanır ve yıkım planına eklenir. Yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, Çevresel Gürülnün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci krasının (e) bendi ile üçüncü krası kapsamında belirtilen uzmanlığa sahip
kişilerce hazırlanacak ve itim durumunu gösteren belgeler (diploma, yıkım ve patlatma gibi konularda aldığı itimleri gösteren belge, sahip olduğu
sertifikalar) raporun ekinde sunulacakr.
(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürülye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları sağlamak
amayla, 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalana Dair Yönetmelik ile
28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların ltü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen
esaslara uyulur.
Toz emisyonu
MADDE 18 (1) Yıkım faaliyetleri sıranda oluşacak toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler çevre yönetimi hizmeti yeterlik
belgesini haiz çevre görevlisi veya çevre mühendisi tarafından belirlenir ve yıkım planına eklenir.
(2) Yıkım faaliyetlerinde oluşacak toz emisyonunun kontrolü ile ilgili TS 13633 standardına uygun olarak faaliyetler yülür.
(3) Toz emisyonunun kontrolü amayla TS 13883 Toz Basrma Sistemleri-Mekanik Özellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemlerinin
kullanılma zorunludur.
Atık kodlan kullalması
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıklar için yapılacak her rlü raporlama ve belgeleme işlemlerinde, Ak Yönetimi
netmeliğinde ağın tanımına karşılık olarak belirtilen ak kodları kullanılır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 20 (1) Bu netmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 (1) Bu netmelikkümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.