0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Yangından Korunma Yangın Söndürücü Maddeler Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) İle İlgili Tebliğ (Ts En 615) (Tebliğ No: Msg Ms 2012/26) , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Yangından Korunma Yangın Söndürücü Maddeler Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) İle İlgili Tebliğ (Ts En 615) (Tebliğ No: Msg Ms 2012/26)

Abana Yangından Korunma Yangın Söndürücü Maddeler Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) İle İlgili Tebliğ (Ts En 615) (Tebliğ No: Msg Ms 2012/26) ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
BÖLÜM I :
Genel Esaslar
Konu
Madde 1 - Bu Yönetmelik; 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12.
maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart
ve defterlerin biçim ve kapsamı alınış, veriliş ve saklanma yöntemlerinin belirli ve standart kayıtlara
bağlanması amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin, ticaret
ve sanat amacı güden bütün yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri ile bu gibi yerlerde
çalışanlar ve barınanlar; resmi dairelerin yetkili amirleri; konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar,
çalışanlar veya konutlarını değiştirenler, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Tanımlamalar
Madde 3 (Değişik:RG-17/6/2022-31869)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile reisi: Eşlerden biri, eşlerin yerleşim yerinin ayrı olması halinde ayrı ayrı eşleri ya da aynı
konutu paylaşan aile fertlerinden yaşça en büyük olanı,
b) En yakın yetkili genel kolluk örgütü: Tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak
genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını,
c) Günübirlik kiralanan ev: Konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya
verilmek yerine fiilen işyeri gibi işletilmek suretiyle, otel, motel, pansiyon, kamping, apart otel ve
benzeri gibi temel veya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis statüsünde bulunmamakla
beraber, saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hizmeti sunulan, Ulusal Adres Veri
Tabanında hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer almayan veya hizmetten faydalananlara
ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerleri,
ç) Sorumlu işletici: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ticaret ve sanat
amacı güden yerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli
veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere, özel kuruluşlar için sahibi, kanuni temsilcisi veya
kiracısı, resmi kuruluşlar için en büyük amir tarafından verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin
edilmediği takdirde o yerin sahip, kanuni temsilci veya kiracısını,
d) Ticaret ve sanat amacı güden yeri: Her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya
şantiye, fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkan, banka ve banker
dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limited, komandit ve
kolektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal
bulunduran veya hizmet arz eden ve amacı doğrultusunda maddi yapan özel veya kamu kuruluşlarını,
e) Yetkili amir: Kanuni yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmi bina ve eklentilerinin
korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi,
ifade eder.
Süreler
Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü edilen:
a) 24 saat deyimi; işe başlamanın veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren geçen 24 saatlik,
b) Üç gün deyimi; işe başlama veya geliş veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren işlemeye
başlayan 72 saatlik,
süreyi kapsar.
Kayıtlama
Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kimlik bildirme belgelerini en yakın yetkili genel
kolluk örgütüne vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı veya diğer resmi geçerli
belgelerle ispat edemeyen kimseleri, tesislerinde barındıramaz, konut ve iş yerinde çalıştıramaz.
BÖLÜM II :
Yükümlülükler
KISIM I :
İşyerleri Sorumlu İşleticilerinin ve Bu Yerlerde Çalışanların ve Barınanların Bildirilmesi
A - Sorumlu İşleticiler
İşe Başlama-Yükümlü
Madde 6 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, (Ek ibare:RG-17/6/2022-31869) günübirlik
kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri (yatılı okulların
pansiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları dahil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur
evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde (Değişik ibare:RG-17/6/2022-31869) her an
ulaşılabilecek bir sorumlu işletici bulunur.
Sorumlu işleticinin kimliği, o tesis açılmadan önce, sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı
tarafından iki örnek İŞLETİKİMLİK BİLDİRME BELGESİ (form: 1) ne yazılır ve bu belgeler en yakın
yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
İşleticinin Değişmesi
Madde 7 - Sorumlu işleticinin değişmesi halinde, tesisin sahip, kanuni temsilci veya kiracısı
tarafından, 24 saat içinde, yeni işleticiye ait kimlik bildirme belgesi, ayrılan işleticinin adı ve ayrılış tarihi
de yazılarak yukarıdaki maddede belirtilen yönteme göre en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
B - Çalışanlar
Yükümlü
Madde 8 - Yönetmeliğin:
a) 6. maddesi kapsamına giren tesislerle,
b) 6. madde kapsamı dışındaki her çeşit ticaret ve sanat amacı güden yerlerinin sorumlu
işleticileri tarafından; buralarda sürekli veya geçici olarak çalıştırılanların kimlikleri, iki örnek
ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form: 2) ne yazılır ve (a) bendi kapsamında olanların
belgesi 24 saat, (b) bendi kapsamında olanların belgesi üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk
örgütüne verilir.
Maddenin (b) bendindeki yerler köylerde ise belgeler anılan örgütle verilmeden önce muhtara
onaylatılır.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen
süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da
yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan
işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden
temin eder.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen yerlerinin
sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun
şekilde en yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört
saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve
yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve
yönetici müştereken sorumlu olurlar.
Kimlik Kartı
Madde 9 - Yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı tesislerde çalıştıklarından ötürü haklarında
çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi düzenlenenler adına sorumlu işletici tarafından; bu belgenin
örgüte verildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde KONAKLAMA TESİSİ PERSONELİNE AİT KİMLİK
KARTI (Form: 3) doldurulur ve kendilerine verilir.
Ayrılmak için başvuran kişinin kimlik kartının geri alınması zorunludur.
Kimlik kartları, ilgili konaklama tesisi tarafından örneğine ve boyutlarına uygun biçimde sağlanır.
C - Barınanlar
Yükümlü
Madde 10 - netmeliğin 8. maddesine göre haklarında çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi
düzenlenen kişi aynı zamanda o iş yerinde barınıyorsa, bu belgenin ilgili hanesi işaretlenir.
İş yerlerinde çalışmadan, her ne suretle olursa olsun barınmalarına müsaade edilen kişilerin
kimliği o yerin sorumlu işleticisi tarafından iki örnek BARINANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ
(Form: 4) ne yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
Bu iş yerleri köylerde ise belgeler anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde yukarıda yer
alan hükümler uygulanmaz.
KISIM II :
Konutlarda Çalışanların ve Oturanların Bildirilmesi
A - Çalışanlar
Ortak hizmetlerde çalışanlar-Yükümlü
Madde 11 (Mülga:RG-17/6/2022-31869)
Konut hizmetlerinde çalışanlar-Yükümlü
Madde 12 - (Mülga:RG-17/6/2022-31869)
Yükümlü
Madde 13 - (Mülga:RG-17/6/2022-31869)
Örnek verilmesi
Madde 14 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya kişiler,
düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme ve konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgelerinin
birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler.
Misafirler - Yüküm
Madde 15 - (Değişik madde:RG-25/1/1998-23241)
Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlara misafir olarak gelen ve 30 günden fazla bir süre
için kalacak kişilerin kimlikleri, bu konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri veya aralarında aile bağı
olmaksızın kalan veya yalnız yaşayan kişiler tarafından form 6'daki Misafirlere Ait Kimlik Bildirme
Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenen bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk
örgütüne verilir.
Göçenler - Yüküm
Madde 16 - (Değişik madde:RG-25/1/1998-23241)
Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda otururken mevsimlik olarak yaylak ve kışlak gibi
yerlere göçen veya yaylak ve kışlaklar arasında yer değiştiren aile veya kişilerin kimlikleri, aile reisleri
ve kişiler tarafından form 6'daki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha
olarak düzenlenecek bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
KISIM III :
Diğer Yerlerde Çalışanların ve Barınanların Bildirilmesi
Öğrenci yurtlarında bulunanlar-Yükümlü
Madde 17 - Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerin sorumlu işleticileri tarafından ; buralarda:
a) Çalıştırılanların kimlikleri iki örnek ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form.2) ne,
b) Kalan öğrencilerin veya diğer kişilerin kimlikleri iki örnek BARINANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME
BELGESİ (Form 4) ne,
yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.
Köylerde düzenlenen belgeler, anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen
süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da
yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan
işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden
temin eder.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen yerlerinin
sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun
şekilde en yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört
saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.
(Ek fıkra:RG-17/6/2022-31869) İşle