0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Abana Yapı Denetimi Hakkında Kanun , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Abana Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Abana Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI ULUSAL HESAPLAMA
YÖNTEMİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2017-26)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, binanın enerji ketimine etki eden m
parametrelerin, konut, ofis, eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni
binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans nını belirlemek için
geliştirilen bina enerji performansı hesaplama nteminin yayımlanmasını sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Binalarda Enerji Performan Yönetmeliğinin 25 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Yönetmelik: Binalarda Enerji Performannetmeliğini,
c) Ulusal hesaplama yöntemi: Binanın enerji ketimine etki eden bün parametrelerin,
binanın enerji performansına etkisini hesaplayanntemi,
ifade eder.
Binalarda enerji performansının hesaplanması
MADDE 4 (1) Binalarda enerji performansın hesaplanmasında bu Tebliğin ekinde yer
alan hesaplama yöntemi uygulanır.
(2) Asgari olarak binanın enerji ihtiya ve enerji ketim nıflandırması, yalıtım özellikleri
ve ıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi, bu
Tebliğin ekinde yer alan formatta ve muhteviyatta düzenlenir.
Yürürkten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Binalarda Enerji Performan Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-
02) yürlükten kaldılmıştır.
Yürürk
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yür.
Ekleri için tıklaz.