0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Acigöl Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Acigöl Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği

Acigöl Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
(1)
BÖLÜM I
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik:
3194 salı İmar Kanunu'na göre zenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerin uygulandığı alanları,
3194 salı Kanun'un 4 üncü maddesi gerince imar mevzuatı yönünden belediyelerin görev alanlarına giren yerleri,
Ülkemizde çeşitli harp silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı imar mevzuatına re yapılacak sığınak çeşitleri ve bunların nerelerde, ne suretle, kimler
tarafından yaplacağına, kullanılacağına, bakım ve muhafazalarına ilkin hükümleri,
kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36 ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlanmış olup, 9/5/1985 gün, 18749 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan İmar Kanunu'na istinaden çıkarılan ve 2/11/1985 gün, 18916 salı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliklerde ektir.
BÖLÜM II
Sığınakların Tanımı, Çitleri ve Özellikleri
Sığınak
Madde 4 - Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve
ülkenin harp gücün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla ia edilen korunma yerleridir.
a) Kullanacaklara göre sığınak çeşitleri,
b) Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri,
Kullanacaklara Göre Sığınak Çitleri
Madde 5 - Sığınaklar korunacak veya korunacakların durumuna göre ikiye ayrılır.
a ) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) Özel sığınaklar: Özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan
kısımlarında veya bina içinde yapılamıyorsa uygulama imar planı ya da planda küm yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklma mesafesine aykı olmamak kayyla bahçelerinde, yer üsnde veya yeraltında radyoaktif serpinti
etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, kleer silahların zayıflamış basıve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı korunmak
amacıyla inşa edilen serpinti sığınaklardır.
b) Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunlunun fazla oldu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasıslamak amayla yapılan yapılardır.
Kullanım Amacına Göre Sığınak Çitleri
Madde 6 - Sığınaklar kullanma amaçlarına göre ikiye ayrılırlar:
a) Basığınakları: Nükleer silahların ani şık, ısı, basıve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine,
kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır.
b ) (Değişik:RG-29/9/2010-27714) Serpinti sığınakları: Radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amayla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar;
kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, kleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı slar.
(Değişik paragraf:RG-31/12/2010-27802) Serpinti sığınakları özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da topra
oturan kısımlarında veya bina içinde yapılır. Mümkün olmadığı takdirde, uygulama imar planı ya da planda küm yoksa Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile
belirlenen yapı yaklma mesafesine aykı olmamak kayyla bahçelerinde, toprağın yapısına göre yer üsnde veya tamamen veya kısmen yeraltında yapılır. Ancak
tamamen toprağın alnda kalmak kuluyla, parselin yol cepheleri hariç yan ve arka bahçe yapı yaklma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki yapıları hiçbir şekilde
etkilememek kuluyla sığınak yapılabilir.
Serpinti sığınaklarının yer üsnde veya smen yeraltında yapılanları TAKS hesana dâhil edilir. Ana yapıdan ay tamamen toprağın altında kalanlar ise
TAKS hesabına dâhil edilmez.
Sığınaklar emsal hesabına dâhil değildir.
Serpinti sığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar (Değişik başlık:RG-29/9/2010-27714)
Madde 7 (Değişik:RG-31/12/2010-27802)
Serpinti sığınakları, bu maddede belirlenen istisnalar şında her rlü tesis ve binalarda yapılır.
Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde;
a) 12 ve daha az bağımsızlümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,
b) Emsal hesabına konu ala 1500 m
2
den az konut dışı kullanımlı yapılarda,
c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, binanın tamamının emsal hesabına konu alanı 1500 m
2
den az olan konutla birlikte aynı zamanda
konutşı kullanımlı yapılarda,
ç) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, yataklı slık tesisleri gibi kalı veya geçici
konaklama yapılan tesislerde,
d) Emsal hesabına konu ala 3000 m
2
den az olan her rlü imalat ve sanayi tesisleri, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir
kullanım içermeyen yapılarda,
e) Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılarda,
f) Tamamı 8 inci maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve 5 inci maddenin (a) bendinde sayılan tehlikelere karşı korunaklı olarak inşa edilen
yapılarda,
g) Otopark yapılarında, stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerinde, ibadet yapılarında, düğün, nikâh, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı
pazar yerlerinde, depo, antrepo, akaryakıt ve LPG istasyonlarında,
sığınak yapma zorunlulu aranmaz.
Bir imar parselinde aynı veya farklı kullanım kararına haiz birden fazla bina bulunması durumunda, sığınak hesabı her bina için ayrı ayrı yapılır. Bu maddeye
re sığınak gerektirdiği tespit olunan her yapı için ayrı ayrı sığınak yeri ayrılabileceği gibi, sığınak gerektirdiği tespit olunan yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak
klükten az olmamak kaydıyla parselde ortak bir veya birden fazla sığınak yapılabilir.
Uygulama imar planı kararı ile toplu yapı kapsamına alınan ve ortak kat mülkiyeti kurulan birbirine bitişik parsellerde, sığınak gerektiren yapıların toplam
ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tek bir serpinti sığını yapılabilir. Ancak bu yapılarda, her parselde bu Yönetmelik kapsamında sığınak incelemesi yapılıp sığınak
yeri tespit ve tahsis olunmadıkça kat mülkiyeti bozulamaz, yeni yapı ruhsa düzenlenemez.
Emsal hesabına konu alanı 3000 m
2
ve üzerinde olan tarım, hayvanlık, imalat ve sanayi tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarının hangilerinde sığınak
yeri aranıp aranmayacağına ilişkin genel kurallar, ilin konumu, bölgenin özelliği ve tesislerin ülke ve bölge açısından stratejik önemi de değerlendirilerek İl İdare
Kurullarınca karar altına alınır ve kararın bir örneği uygulanmak üzere ilgili idarelere nderilir.
Serpinti sığınaklarının özellikleri ve yapılışları (Dik başlık:RG-29/9/2010-27714)
Madde 8 – (Değişik:RG-31/12/2010-27802)
Özel sığınaklardan olan serpinti sığınaklarının inşasında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Büklük: Kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılır. ğınaklarda yapılacak wc, duş ve mutfak nişi bu alana dâhil değildir.
Kişi adedi her bir bağımsızlüm için bir odalı konutlarda iki, iki odalı konutlarda üç, üç ve daha fazla odalı konutlarda dört olarak dikkate alınır. Yurt, koğuş,
misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve yataklı sağlık tesisleri gibi kalı veya geçici konaklama amaçlı tesislerde ise onaylı mimari projesinde belirlenen
yatak sayısının yüzde yirmi arttırılması sonucu bulunur. Diğer bina ve tesislerde veya konut ve kalı veya geçici konaklama içermeyen bağımsız bölüm veya
mekânlarda, kişi sayısı emsale konu alanın 20 sayısına bölünmesi sonucu çıkan sayıdır. Farklı kullanımların bir arada oldu yapılarda her farklı kullanımlı bağımsız
lüm veya mekânın sığınak hesabı ayrı ayrı yapılır. Bağımsızlümlerin veya mekânların gerektirdiği sığınak alanların toplanması sonucu yapının tamamı için gerekli
sığınak alanı bulunur.
Eğitim tesislerinde sığınak hesabına konu kişi sayısının hesaplanmasında, emsale konu alanlar içinde olan atölyeler, spor, konferans, gösteri ve sergi salonları
dikkate alınmaz.
Besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve hayvancılık tesisleri ile her türlü imalat ve sanayi tesislerinin doğrudan üretim veya fonksiyonla ilgili yapı, bölüm
veya ünitelerine ilişkin sığınak hesabı, onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde belirtilen, bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sasına göre yapılır.
Sığınak alanı wc, d ve mutfak nişi hariç net dokuz metrekarenin alnda belirlenemez. Serpinti sığınaklarında her z kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı
ayrı birer wc ve lavabo yeri ayrılır. Kalan küsuratın elli sayısından fazla olması halinde erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı birer wc ve lavabo yeri ilave edilir. Küsuratın
50 sayısından az olması halinde herhangi bir ilave yapılmaz.
Kişi sayısının hesaplanmasında yapı ruhsatı eki mimari proje esas alınır. Ancak yatak sayısı onaylı uygulama imar planı ile belirlenen tesislerde kişi sayısı plan
kararına göre tespit edilir. Kişi sayısı, sığınağın bina dışına rastlayan duvar ve tavan döşemelerine ilişkin ölçü ve diğer bilgiler dâhil sığınaklara ilkin hususların,
mimari ve mekanik tesisat projelerinde gösterilmesi zorunludur.
Sığınakların iç yüksekliği net 2.40 metreden aşı olamaz.
b) ğını çevreleyen bina dış duvar kalınlığı: Sığınağın bina dışına rastlayan duvar ve tavan döşeme kalınlıkları en az 60cm. beton, 75cm. tuğla veya taş ya
da 90cm. sıkıştırılmış topraktan olmalıdır. Bu malzemeler tek başına kullanılabileceği gibi, radyasyon geçirgenliği bakımından bu ölçülerin birbirlerine oranları dikkate
alınarak birlikte de kullanılabilir. Ayrıca bunlardan farklı yapı malzemeleri, ölçüleri radyoaktif serpintiye karşı geçirgenlik ve korunma katsayıları dikkate alınarak
hesaplanmak suretiyle, bunlarla birlikte veya tek başına kullanılabilir. ğınağın tamamen toprağın alnda kalan ve dış açık ortam ile arasında en az 60 cm toprak dolgu
bulunan dış duvarlarının kalınlığı statik hesaplara re belirler. Bahçede yapılacak sığınaklarda da aynı uygulama yapılır.
c) Giriş yeri: Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açışolmalıdır. Net alanı wc, d ve mutfak nişi hariç 100 metrekareden bük sığınaklarda
iki çıkışın slanması zorunludur.
ç) Havalanrma: Sığınağın çeşidi ne olursa olsun mekanik havalanrma yapılması zorunludur. Koruma zamanlarında dışarıdan alınan hava, tehdit anında
takılmak üzere kleer tip hepa filtre, kum havuzu gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içerisine verilir. Barış zamanlarında ise dışarıdan alınan hava sadece G4
tipi kaba filtreden geçirilerek sığınak içerisine verilir.
Sığınak havalandırması içinağıdaki tabloda verilen koruma zamanlarında, bir kişi için gerekli olan hava debileri alınır.ağıdaki kapasite değerleri minimum
değerler olup, hava kalitesini art her rlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.
Sığınak
Kapasitesi
Koruma
Havalanrması (1
saatte kişi başına
şen hava miktarı m
3
/saat)
Yüksek Yangın
Tehlikesi
Düşük ve Orta Yangın Tehlikesi
0-50 kişiye
kadar
1.8 m
3
/saat
Kum filtre, G4 toz filtre,
aktif karbon filtre
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
51-150 kişiye
kadar
3 m
3
/saat
Kum filtre, G4 toz filtre,
aktif karbon filtre
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
150 kişiden
fazla
4.5 m
3
/saat
Kum filtre, G4 toz filtre,
aktif karbon filtre
G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
Kanal tasarımı, menfez sayısı ve yerlimi mekanik tesisat proje müellifi tarafından düzenlenir. Bu düzenleme TS 3419 “Havalandırma ve İklimlendirme
Tesisleri-Projelendirme Kuralları” ve TS 3420 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerltirme Kuralları” standartlarız önüne alınarak yapılır.
Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan
makine dairesi olarak tasarlanmalır. Jeneratör egzozu doğrudanşarıya verilmelidir. Jeneratörün devre dışı kaldığı durumlarda ise, enerji ihtiyacı fana bağlı insan
cü ile çalışan çevirmeli kol yardımı ile karşılanmalır.
d) Hijyen tedbirleri: Sığınak biriken çöplerin ve diğer atıkların kolayca uzakllmasını sağlayıcı özellikte tasarlanmalı, helâ tı yerine klozet kullanılmalı ve
mümkünse radyoaktif sızıntıya karşı ilave tedbirler de alınarak atık su gideri kanalizasyona bağlanmalır. Sığınaklarda atık su giderinin doğrudan kanalizasyona
bağlandığı durumlarda geri tepmeyi engellemek üzere geri tepme ventili uygulaması yapılmalır.
e) Standartlar: Serpinti sığınaklarında, bu Yönetmelikte yer alan ölçülerden daha az olmamak kuluyla özürlülere ilişkin standartlar da dâhil olmak üzere Türk
Standartları Enstisünce hazırlanan tüm standartlara ve diğer mevzuata uyulur..
ğınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı
Madde 9 - Resmi ve özeln tesis ve yapılarda yaptırılacak sığınakların yapım ve bakım giderleri bu yerlerin malik ve idareleri tarafından karşılanır.
Gerektiğinde Genelğınak Olarak Kullanılacak Yerler
Madde 10 - Yapılacak metroların gerektiğinde genel sığınak olarak inşa edilmeleri esastır.
Sinema, tiyatro, lence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerinin yeraltında ia edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü
kolaylık slanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
BÖLÜM III
Diğer Hükümler
Sığınakların Bakımı, Muhafazası ve Denetimi
Madde 11 - Sığınaklar konusunda özel kanunların İmar Kanunu'na aykı olmayan hükümleri de uygulanır.
Madde 12 - (Ek Fıkra: R.G. 6.3.1991-20806) (Dik fıkra:RG-31/12/2010-27802) Yapı kullanma izni alınan yapılarda tesis edilen sığınak alanları, 14
üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelerin iletilmesinden itibaren b iş günü içinde mülki idare amirliğince kayıt edilir.
Resmî ve özeln tesisler ve binalara ait sığınakların bakım ve muhafazası sığınağın bulunduğu binanın görevlendirilen netici denetiminde bina koruma
amirince sağlanır.
Meskenlerdeki sığınakların bakım ve muhafaası ise, bina malik ve yöneticilerince sağlanır.
(Değişik fıkra:RG-31/12/2010-27802) Yapı kullanma izni alınan yapılarda tesis edilerek kullanılan sığınakların denetimleri mülki idare amirliğinin
sorumluluğunda ilgili idarelerce yapılır.
Sığınakların tapuya tescili
Madde 13 (Başğı ile birlikte dik:RG-31/12/2010-27802)
Yapıların en alt bodrum katlarında ya da topra oturan kısımlarında veya içinde veya bahçelerinde yer üsnde veya yeraltında yapılacak sığınaklar kat
maliklerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil edilir. Sığınaklar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu sığınaklar
sığınmak amacı ile olsa dahi bağımsız olarak satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amacışında kullanılamaz.
Yapı Ruhsat ve Kullanma İzinlerinin verilmesi
Madde 14 (Dik:RG-29/9/2010-27714)
Sığınak yeri ayrılması zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki mimari projesinde gerekli sığınak yeri aylmadıkça ve gerekli bilgiler mimari, statik ve
mekanik tesisat projelerine işlenmedikçe yapı ruhsatı zenlenemez. Yapı ia edildiğinde, Yönetmeliğe ve yapı ruhsatı eki projelerine uygun olarak sığınak tesis
edilmedikçe ve denetime yönelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin denetim raporlarında sığınakla ilgili hususlar belirtilmedikçe, yapı kullanma izni veya
kısmi kullanma izni verilemez. Ruhsat eki onaylı mimari projenin bir örneği ile denetime nelik fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin uzmanlık alanlarına
uygun denetim raporlarının sığınaklara ilişkin lümü, ilgili idarelerce mülki idare amirliğine nderilir. Yapı kullanma izni verilmiş yapıların sığınak olarak ayrılmış
lümlerinde Yönetmeliğe aykı olarak değişiklik yapılamaz.
Sığınaklar barışta, 13 ünmaddeye aykı olmamak koşuluyla, kat malikleri kurulunun oybirliği kararı ve mülki amirin izniyle, bina veya tesisin işletme veya
kullanma bütünlüğünü bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan bka amaçlarla kullanılabilir. Ancak, gerektiği anda sığınak olarak kullanılabilmesi için Yönetmelikte
belirtilen sığınak özelliklerinin kaybedilmemesi gerekir. Bu uygulama yapı ve tesislerde ayrılması zorunlu ortak alanların ayrıca ayrılması zorunlulunu ortadan
kalrmaz.
Bu hükümlere uyulmadığın mülki amirlik veya ilgili idareler tarafından tespiti halinde, ilgili idarelerce 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında
tebligat yapılır. Maliki, müteahhidi veya yöneticisi tarafından en gbir ay içerisinde aykırılık giderilir. Süresi içerisinde aykılığın giderilmemesi durumunda, aykılık
ilgili idareler tarafından giderilir ve bedeli 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgililerinden tahsil olunur.
Madde 15 -(Dik:RG-2/9/1999-23804) İmar planlarında genel sığınak yerleri belirlenerek işaretlenir. İmar planları ve belediye meclisi kararları ile bu
Yönetmeliğe aykırı hüküm getirilemez.
Madde 16 (Dik:RG-31/12/2010-27802)
Bu Yönetmeliğe göre tesis edilen sığınaklarda bulundurulacak malzemeler, sığınak amirlerinin görevleri ve sığınaklarda nasıl hareket edileceğine ilişkin kurallar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Bkanlığı tarafından belirlenir.
Madde 17 - Bu yönetmelik yeni yapılacak kamu yapılarında yayımı tarihinden itibaren uygulanır. Halen kullanılmakta olan ve iaatı devam eden kamu
yapılarında gerektiğinde sığınak olarak tadil edilebilecek mahaller şimdiden belirlenecektir.
Sorumlu Makam
Madde 18(Dik:RG-29/9/2010-27714)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini zenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve kşehir
belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.
Görüş alma
Madde 19(Dik:RG-31/12/2010-27802)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, diğer hususlarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Bkanlığının yazılı görüşü alınır.
Cezai Hükümler
Madde 20 - 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42 nci maddesi gereğince, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan yapı ilgilileri hakkında mezkûr
Kanunun sözü edilen maddesine göre işlem yapılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 21 - 3030 sayılı Kanun kapsamışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 51. madde 3. fikrası hükmü yürürlükten kaldılmıştır.
Geçici Madde 1 - (Dik:RG-6/3/1991-20806) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 3194 Sayılı İmar kanununun 22 nci maddesine uygun olarak
yapı ruhsatiyesi almak üzere ilgili idarelere yapılan başvurular,
25/8/1988 tarih, 19910 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine ğınaklarla ilgili Ek
Yönetmelik" hükümlerine tabidir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-31/12/2010-27802)
Kamu kurum ve kurullarınca 29/9/2010 tarihinden önce ihalesi yapılmış veya ihale kararı, yatırım kararı, ihale oluru, ihale onay belgesi alınmış olan ancak
ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsatı düzenleyen idareye bildirilmesi halinde o tarihte yürürlükte olan sığınaklara ilkin mevzuat hükümleri uygulanır.
BÖLÜM IV
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 22 – (Değişik:RG-31/12/2010-27802)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yütme
Madde 23 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
_________
(1) 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikli ile Yönetmeliğin a 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre
Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik iken metne işlendi şekilde değiştirilmiştir.