0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Acigöl Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik , Mevzuat ve daha fazlası!
Apartman ve Site Yönetimi

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği kompleks yapılardır. Bu tarz ortak yaşam alanlarında mecburen bir apartman site yönetimi kurulması ve yönetim şekli belirlenmesi gerekli olmaktadır. Buna bağlı olarak apartmanların yönetiminde yöneticiler sitelerin yönetiminde ise yönetim kurulları seçilerek belirlenmek zorundadır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, apartman yöneticileri ve site yönetim kurulları, kat malikleri kurulu vb. tüm unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde toplu yaşam alanlarında kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamına mahruz kalacaktır bu durum da ortak yaşam alanlarının yönetimini zora sokacaktır.

yukarıda da belirtlilen nedenlerle toplu yaşam alanları ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki apartman site yönetim kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. ancak uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünüldüğünden apartman ve site şeklindeki toplu yaşam alanlarda sürekli olarak sorunlar yaşanmaktadır bu nedenle apartman ve site yöneticilerinin her an ulaşabileceği mevzuatları Bizim Site Yönetimi olarak sizler için derledik.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.

Apartman Site Yönetim Programı, bulunduğunuz apartman veya sitedeki yöneticilik görevlerinizi kolayca yerine getirmenizi sağlayacak. bir apartman site yöneticisi uygulaması olarak hazırlanmış. Oldukça sade bir arayüzle birlikte gelmesi ve bir konut sitesinin yönetiminde oldukça verimli olmanıza yardımcı olacak bir yapıda hazırlanmış olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Dairelerin aidat bilgileri, kasaya giren çıkanlar, ödemeler dengesi, site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, uzun vadeli raporlamalar gibi pek çok işleve sahip olan site yönetim programı ile apartman site yöneticisi olarak yönetime olabildiğince az vakit ayırarak en yüksek verimle görevinizi yapmanıza olanak sağlıyacak. Eğer bir apartman site yöneticisiyseniz denemeden karar vermemeniz gerektiğine inanıyoruz çünkü apartman site yönetim programımızı kullanan çok sayıda apartman site yöneticisi olduğunu belirtmek isteriz.

Acigöl Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Acigöl Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile Apartman ve site yönetiminde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm güncel mevzuatları bulabilirsiniz.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/18)
Am
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık
tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlanda revlendirilecek olan muayene
elemanlan veya muayene elemanı adaylarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasla
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, muayene elemanlanın belgelendirilmesi için ilgili meslek
odanca veya TS EN ISO IEC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme
kuruluşu tarafından yürülecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tamlar
MADDE 4 (1) Bu Tebliğde gen;
a) A tipi muayene kuruluşu: Asanrlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek
şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya
kamu kuruluşunu,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Belgelendirme: Başvuru, değerlendirme, karar, yeniden değerlendirme ve belgenin
kullanımı dâhil olmak üzere muayene elemanı veya adayın sertifikalandılmana ilişkin yürülen
m faaliyetleri,
ç) İlgili meslek odası: TMMOB Makina veya Elektrikhendisleri Odasını,
d) Muayene elemanı: Asansör periyodik kontrolünü gerçekleştiren kişiyi,
e) Periyodik kontrol: Asansön güvenli ve işletme nünden uygun çalışıp çalışmadığına
dair yılda bir defa yaplacak olan muayeneyi,
f) TÜRKAK:rk Akreditasyon Kurumunu,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5 (1) Belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO IEC 17024 standardına göre
akreditasyonunda TÜRKAK tarafından ekte yer alan program içeriği esas alınır.
(2) İlgili meslek odası ekte yer alan program içeriğine göre hazırlanan ve Bakanlık
tarafından onaylanan metoda uygun olacak şekilde belgelendirme faaliyetlerini yürür.
(3) İlgili meslek odanca Bakanlık onayına sunulmayan metoda göre muayene elemanlarına
verilen belgeler Bakanlık tarafından kabul edilmez.
(4) Onaylanan belgelendirme metodu kapsamında ilgili meslek oda tarafından yürütülen
belgelendirme faaliyetleri Bakanlık tarandan denetlenir ve uygunsuzluk tespiti durumunda verilen
onay geri çekilir.
(5) Akredite edilen belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin şikâyetler Bakanlık
tarafından TÜRKAK’a iletilir.
Yürürk
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanır.
Eki için tıklayınız.