0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Kat Malikleri Kurulunun Hakları

Ana Sayfa   »   Kat Malikleri Kurulunun Hakları

Site Kat Malikleri Kurulu'nun Görevleri

İş birliğiyle huzurlu apartman yaşamı mümkün!

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir. Bunun yanı sıra, ana taşınmazın ortak yerlerinde arsa payları oranında paylı malik olan kat malikleri, bu ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptirler ve toplantılara katılma ve oy kullanma hakkına da sahiptirler. Ancak, ortak yerlerin kullanımı sırasında diğer maliklerin rahatsız edilmemesi ve komşuluk kurallarına uyulması gerekmektedir.

Kat malikleri, anataşınmazın bakımını ve mimari durumunu korumakla yükümlüdürler. Ayrıca, bina içerisinde yapılacak inşaat, onarım veya tesis gibi işlemler için bütün maliklerin ⅘'inin yazılı rızası alınması gerekmektedir. Bu işlemler anataşınmaza zarar verebilecek nitelikteyse, kat malikleri bunu kendi başlarına yapamazlar.

Kat malikleri, anataşınmaza kusuru ile verdiği zararlardan da sorumlu tutulur. Bunun yanı sıra, kapıcı ve diğer apartman görevlilerinin giderleri gibi ortak giderler de eşit olarak karşılanmalıdır. Ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları, varsa yöneticiye ödenen aylık, ortak tesislerin giderleri gibi giderler de aksi öngörülmedikçe eşit karşılanacak giderler arasındadır. Ancak, bir kat maliki, ortak yerleri kullanmadığını iddia ederek ödeme yapmaktan kaçınamaz.

Son olarak, binadaki tamirat gerektiren ortak alanın tamiri için giderler bütün maliklerce karşılanır. Ancak, eğer bu arıza maliklerden birisinin kusuruyla ortaya çıkmışsa, o zaman bu masrafı o malik ödemek durumundadır. Diğer malikler kusuru olan malike rücu edebilirler.

Sonuç olarak, kat malikleri arasındaki hak ve yükümlülükler açık bir şekilde belirtilmiştir ve her bir kat maliki bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bina yöneticisi veya apartman yönetimi, bu kuralların uygulanması konusunda önemli bir role sahiptir ve kat malikleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde de etkili olabilirler. Kat malikleri, diğer maliklerin haklarını da gözeterek, komşuluk ilişkileri içinde yaşamalı ve birlikte yaşamak için gereken saygıyı göstermelidirler.

Kat malikleri, yukarıda sayılan hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra, aşağıdaki konularda da hak ve yükümlülüklere sahiptirler:

 • Yöneticinin seçimine katılma ve yöneticiyi denetleme hakkına sahiptirler.
 • Bina yönetim planına uymak zorundadırlar. Bu plan, binanın kullanım şekli, bakımı, onarımı, yönetimi vb. konuları düzenler.
 • Kat malikleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk veya dava açma hakkına sahiptirler.
 • Anagayrimenkulün sınırlarını ve bağımsız bölümlerin sınırlarını belirleyen mimari proje ve tapu kayıtlarına uygun hareket etmek zorundadırlar.
 • Kat malikleri, bina yönetimindeki kararlara uymakla yükümlüdürler. Bu kararlar, bina yönetimi toplantılarında alınır ve arsa
 • payları oranında oy kullanılır.
 • Her kat maliki, kendi bağımsız bölümünde tadilat yapmak istediğinde, önceden diğer kat maliklerine haber vermek zorundadır.
 • Tadilatın anagayrimenkulde zarara neden olabilecek nitelikte olması halinde, diğer kat maliklerinin yazılı rızası alınmak zorundadır.
 • Kat malikleri, bina yönetiminde oluşabilecek açıkları veya usulsüzlükleri yönetici veya ilgili makamlara bildirmekle yükümlüdürler.
 • Kat malikleri, anataşınmazın ortak yerlerinin kullanımını sınırlayan yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadırlar.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimine ilişkin kararlar verirken arsa payları oranında oy kullanır ve kararlar genellikle çoğunlukla alınır. Ancak bazı kararlar için özel çoğunluklar gerekebilir.
 • Kat malikleri, anataşınmazın ortak yerlerinin kullanımı sırasında diğer maliklere zarar verme veya onların haklarını ihlal etme hakkına sahip değillerdir.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimine ilişkin işlerle ilgili belirli görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Örneğin, yönetici seçmek veya yönetim planını onaylamak gibi.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimine ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesinde eşit haklara sahiptirler.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimi için ayrılan bütçenin gerektiği şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdürler.
 • Kat malikleri, anataşınmazın ortak yerlerini kullanma konusunda eşit haklara sahip olsalar da, bu hakları sınırlayacak ve düzenleyecek kurallar getirilebilir.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetim planına uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu plan, anataşınmazın yönetimi, korunması ve bakımı ile ilgili olarak belirli kurallar ve yönergeler içerir.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimine ilişkin kararların uygulanması için gerekli olan masraflara katılmakla yükümlüdürler.
 • Kat malikleri, anataşınmazın yönetimine ilişkin kararların uygulanmasını engelleyici hareketlerde bulunamazlar.

Kat malikleri arasında birlikte yaşama kültürünü benimseyerek, birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı göstererek ve bina yönetimine katılım sağlayarak, ortak yaşamı daha keyifli hale getirebilirler.